Marszałek Czarski zabiega o większe pieniądze unijne dla regionu

Konsultacje społeczne nad projektem „Narodowej Strategii Spójności 2007-2013” oraz "Wstępnym projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013".
Podczas konferencji zorganizowanej przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dyskutowano nad projektami tych dwóch najważniejszych dokumentów określających rozwój krajowy i regionalny. Założenia RPO przedstawił Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. W latach 2007-2013 województwo śląskie ma szanse otrzymać z Unii Europejskiej dziesięciokrotnie więcej środków finansowych niż w latach 2004-2006. Środki te zostaną rozdysponowane w ramach samodzielnie tworzonego programu operacyjnego. Daje to dla województwa ogromną szansę samodzielnego ich wykorzystania, a tym samym możliwość określania pożądanych kierunków rozwoju regionu. Przez cały 2005 rok trwały intensywne prace nad budową programu operacyjnego, obecnie trwa faza społecznej konsultacji jego drugiej wersji. Następnym krokiem będą negocjacje nad ostatecznym kształtem programu z Komisją Europejską. Regionalne Programy Operacyjne utworzone przez samorządy Województw stanowią jeden z elementów Narodowej Strategii Spójności. Łączna wartość środków finansowych zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-13 wyniesie ok. 85,6 mld euro. Z tego ok. 9,7 mld euro stanowić będzie publiczny wkład krajowy, a na około 16,3 mld euro szacowana jest wartość wkładu podmiotów prywatnych. Ponad 59,5 mld euro będzie pochodziło z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zaproponowano, aby blisko 52% środków pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a około 15% z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe około 33% środków pochodzić będzie z Funduszu Spójności. Podczas zorganizowanej z okazji spotkania konferencji prasowej Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski przedstawił stanowisko Zarządu Województwa w sprawie zasady podziału środków na realizację RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności. Optymalny dla Województwa jest wariant, na podstawie którego możemy otrzymać 2 mld euro, co oznacza ok. 400 euro na mieszkańca. Mniej korzystne, ale do przyjęcia, byłoby także otrzymanie 1,8 mld euro (370 euro na mieszkańca). Najgorszym rozwiązaniem będzie przyznanie 1,6 mld zł (340 euro na mieszkańca) według obowiązującego obecnie przelicznika w ramach ZPORR. Dla porównania na jednego mieszkańca województwa warmińskiego przypada 720 euro wsparcia. Stanowisko Marszałka poparł Wojewoda Śląski Tomasz Pietrzykowski. „Jest to w interesie regionu. Każde euro na rozwój regionu to jeden złoty mniej na jego restrukturyzację. Wojewoda wyraził zadowolenie z wysokiego tempa wykorzystania w ciągu ostatnich trzech miesięcy środków unijnych. O tym, jaki wariant podziału środków w skali kraju zwycięży, zadecyduje rząd po konsultacjach z samorządami województw. Podczas konferencji wiceminister Rozwoju Regionalnego Jerzy Kwieciński przedstawił podejście rządu do sposobu podziału funduszy unijnych w ramach konsultowanej Narodowej Strategii Spójności. „W ministerstwie patrzymy jak wydać 60 mld euro, aby wszystkim mieszkańcom kraju żyło się lepiej a regiony były bardziej konkurencyjne. Dlatego ważne są zmiany dotyczące decentralizacji programów. 70% funduszy z EFS będzie zarządzane przez regiony. Problemem pozostaje, jak podzielić środki między regionami”, tłumaczył minister. Krytykę Marszałka i Wojewody wywołał sposób przedstawiania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego danych dotyczących stopnia wykorzystania funduszy unijnych przez województwa. Przedstawianie ich jako danych procentowych z końca ubiegłego roku nie wyjaśnia skali zjawiska. W praktyce oznacza to, iż śląskie plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w skali kraju. Tymczasem przy naszym obecnym wskaźniku realizacji budżetu unijnego na poziomie 10% kwotowo wynosi to ok. 100 mln zł. Dla porównania w innym województwie o mniejszym budżecie unijnym ten sam poziom wskaźnika może oznaczać wykorzystanie ok. 30 mln zł. Korzystnym zjawiskiem jest silny wzrost realizacji dotacji z 4% w grudniu do 10% w kwietniu. Oznacza to, że procentowo zajmujemy 12 pozycję w skali kraju, kwotowo natomiast 6 miejsce. Ten proces wykorzystania dotacji może zostać przyspieszony. W regionie rozpoczęto realizację największych projektów. W społecznych konsultacjach w Sali Sejmu Śląskiego uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz parlamentarzyści i eurodeputowani.