Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Pod przewodnictwem marszałka Michała Czarskiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W obradach uczestniczył członek Zarządu Wiesław Maras.
WRBRD działa przy Marszałku Województwa Śląskiego jako zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rada określa i koordynuje działania administracji publicznej w tym zakresie, a w szczególności opracowuje m.in. regionalne programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniuje projekty aktów prawa miejscowego w tej dziedzinie, zatwierdza plany wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i inicjuje kształcenie kadr w tym obszarze. Podczas posiedzenia Marszałek Michał Czarski wręczył nominacje członkom Rady, m.in. wiceprzewodniczącym: Tomaszowi Pietrzykowskiemu – Wojewodzie Śląskiemu i gen. Kazimierzowi Szwajcowskiemu – Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji oraz sekretarzowi Piotrowi Wcisło – Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. Rada liczy 22 członków. Rada przyjęła informację Komendanta Wojewódzkiego Policji o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w woj. śląskim oraz sprawozdanie z działań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ratownictwa drogowego. W 2005 r. doszło na drogach woj. śląskiego do 6355 wypadków, co w liczbach bezwzględnych plasuje nasz region na jednym z czołowych miejsc w kraju. Wynika to z gęstości zaludnienia i natężenia ruchu na drogach śląskich. W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców zajmujemy siódmą lokatę w kraju ze wskaźnikiem 126,7. Optymistycznym zjawiskiem jest to, że począwszy od 1999 r. systematycznie spada liczba wypadków drogowych. Zginęło w nich w minionym roku 439 osób, więcej ofiar śmiertelnych odnotowano w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i łódzkim. W ostatnich latach maleje także wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych wypadków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, który w 2005 r. wyniósł 6,9, podczas gdy średnia krajowa wyniosła – 11,3. Pod tym względem zajmujemy ostatnie miejsce w kraju. Przodujemy natomiast w Polsce pod względem liczby osób rannych w wypadkach drogowych. Sprawcami wypadków w ponad 50 proc. są ludzie w przedziale wiekowym od 18 do 39 lat, a więc młodzi kierowcy. W ubiegłym roku zatrzymano 17 326 nietrzeźwych kierowców, co jest rekordową liczbą w ostatnich latach, ale wynika to głównie z większej aktywności policji w wyłapywaniu sprawców tego przestępstwa drogowego. Zwiększa się natomiast liczba kierowców jeżdżących pod wpływem narkotyków. Główne przyczyny wypadków są niezmienne od lat: nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu drogowego i przejeżdżanie z niedozwolona prędkością na przejściach dla pieszych. Rada uznała za celowe podjęcie szkoleń śląskich policjantów w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu. Ich program zostanie ustalony w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Zatwierdzono także plany wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Nominację do WRBRD z rąk Marszałka Michała Czarskiego otrzymuje Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach Kazimierz Szwajcowski.  Nominację otrzymuje Komendant Wojewodzki PSP w Katowicach Janusz Skulich.