Kluczowe decyzje

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz przygotował listę projektów o znaczeniu regionalnym do realizacji z funduszy unijnych
Te działania Zarządu były tematem konferencji prasowej, w której uczestniczyli marszałek Michał Czarski, wojewoda Tomasz Pietrzykowski i członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz. Przyjęta przez Zarząd IV wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na latach 2007- 2013 jest dokumentem określającym sposób wykorzystania 1,6 mld euro z funduszy unijnych na rozwój województwa zgodnie z zasadami polityki regionalnej. Wsparcie będzie przeznaczone m.in. na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich oraz rozwoju lokalnego. „Realizacja RPO stwarza regionowi ogromną szansę samodzielnego ich wykorzystania, a tym samym możliwość określania pożądanych kierunków rozwoju województwa w myśl zasad Strategii Lizbońskiej. Zgodnie z harmonogramem prac ta wersja dokumentu zostanie przedłożona do akceptacji Radzie Ministrów, a o ostatecznym kształcie RPO zadecyduje Komisja Europejska. Jako pierwsi w kraju, po konsultacjach z przedstawicielami samorządów, przeznaczyliśmy około 40% ze środków RPO na dofinansowanie kluczowych zadań inwestycyjnych w subregionach. Ich realizacja jest bowiem istotna dla rozwoju całego województwa. Dla podziału środków zastosowano algorytm, uwzględniający kryteria: populację ludności, PKB w przeliczeniu na mieszkańca oraz wysokość rejestrowanego bezrobocia, określający pulę pieniędzy dla każdego z subregionów” - powiedział na wstępie marszałek Michał Czarski. Zdaniem Wojewody Śląskiego Tomasza Pietrzykowskiego realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego przesądzi o obliczu Śląska na najbliższe dekady. „Perspektywa RPO jest najlepszą wizją dla regionu na dziesięciolecia. Jest szansą na przyspieszenie tych pozytywnych trendów, które są już widoczne” - stwierdził wojewoda. Należą do nich rozwój gospodarczy, spadek bezrobocia oraz przestępczości, zwłaszcza gospodarczej. „Zarówno RPO, jak i wszystko co będzie się w regionie działo w związku z tym programem, pozwala nam ze spokojem i pewnością patrzeć w przyszłość” – dodał. Zarząd Województwa przygotował także listę projektów kluczowych w ramach RPO, które mają znaczenie dla rozwoju regionu. Oznacza to, że mogą one otrzymać wsparcie bez konieczności uczestnictwa w obowiązujących w Programie Operacyjnym konkursach. Trzy najważniejsze z nich, tzw. duże projekty zostaną przedłożone Komisji Europejskiej. Należą do nich nowoczesna hala widowiskowo-sportowa Podium w Gliwicach (41,7 mln euro), nowy gmach Muzeum Śląskiego w Katowicach( 43 mln euro) oraz Drogowa Trasa Średnicowej „Zachód”- odcinek Zabrze-Gliwice (75 mln euro). „ Wartość projektów zgłoszonych przez subregiony znacznie przekroczyła przeznaczone przez Zarząd Województwa około 40 proc. ze środków RPO. Z przedstawionych przez nie ponad 40 propozycji, Zarząd wybrał te z nich, które są kluczowe dla całego regionu” - dodał marszałek Michał Czarski. Wyłonione w ten sposób 11 projektów zostanie przedstawione Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. Na ich realizację można pozyskać 216 mln euro. Na liście tych inwestycji znajdują się m.in. uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej w Jaworznie oraz rozwój infrastruktury turystycznej subregionu południowego – po 40 mln euro, infrastruktura okołolotniskowa portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach (30 mln euro). Po 10 mln euro otrzymają inwestycje; kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, utworzenie Szybkiej Kolei Regionalnej w Tychach oraz budowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył także ok. 252,5 mln zł ze środków RPO do dyspozycji samorządów subregionów na realizację projektów inwestycyjnych w ramach wypracowanych Subregionalnych Zintegrowanych Programów Rozwoju. W oparciu o przygotowany algorytm Subregion Centralny (Aglomeracja Górnośląska) otrzyma 107,4 mln euro, Południowy (centrum Bielsko- Biała)- 38,7 mln euro, Północny (Częstochowa)- 47,8 mln euro oraz Zachodni (Rybnik)- 58,6 mln euro.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Marszałek Województwa przedstawił działania Zarządu związane z wdrażaniem RPO

Załączniki
Projekty kluczowe