Wojewódzki Park odzyska blask

"Rok Województwa Śląskiego jako udziałowca w spółce Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka w Chorzowie" był tematem konferencji prasowej z udziałem marszałka Michała Czarskiego
Już w 2002 r. Zarząd Województwa rozpoczął działania zmierzające do przejęcia WPKiW jako obszaru o szczególnym znaczeniu w życiu społecznym i kulturalnym województwa. Park wrósł w tradycję regionu, jest miejscem rekreacji oraz masowych imprez kulturalnych i rozrywkowych. Samorząd Województwa wielokrotnie występował do Ministerstwa Skarbu Państwa o przejęcie 100 proc. akcji tego obiektu, jest w tej sprawie także uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego. Obecnie Samorząd jest właścicielem ponad 58 proc. akcji, a pozostałe są w ręku Skarbu Państwa. We wrześniu 2005 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę o dokapitalizowaniu parku kwotą 8 mln zł, a w sierpniu 2006 r. o kolejne 5 mln zł. Przemianom własnościowym towarzyszyły prace nad „Programem modernizacji WPKiW”, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego we wrześniu br. Zakłada on, iż kluczowe znaczenie ma ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych parku oraz poprawa dostępności do terenów i urządzeń. Zawiera on 21 projektów, wśród których wymienia się m.in. modernizację Śląskiego Ogrodu Zoologicznego i kąpieliska „Fala”, wzbogacenie oferty Wesołego Miasteczka oraz budowę nowych parkingów. „Nadrzędnym celem tych działań jest trwała odnowa parku, przy zachowaniu jego unikalności i otwartego charakteru oraz zapewnienie mu silnej pozycji konkurencyjnej wobec innych obiektów o zbliżonej ofercie rekreacyjno-wypoczynkowej. Namawiamy także samorządy miast sąsiadujących z parkiem do bardziej aktywnego niż dotychczas wspierania jego działalności.” – stwierdził marszałek Michał Czarski. Wśród planowanych w najbliższym czasie inwestycji, które przedstawił prezes Zarządu WPKiW dr Cezary Dominiak, znajdują się: modernizacja Hali Wystaw „Kapelusz”, budowa Parku Liniowego na terenie Skansenu i tras rowerowo-narciarskich. Ogród Zoologiczny wzbogaci się m.in. o terrarium i egzotarium, woliery dla ptaków oraz pawilon dydaktyczny. Marszałek Michał Czarski podziękował Kompanii Piwowarskiej i Tyskim Browarom Książęcym za zaangażowanie w modernizację parku. Dzięki pomocy tej firmy udało się wymienić ławki, odnowić rzeźby oraz wyremontować i uruchomić dziewięć fontann.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Park jest miejscem wypoczynku dla całych rodzin.  Prezes WPKiW wręczył Marszałkowi Czarskiemu podziękowania za wkład Samorządu Województwa w rozwój Parku  O planach inwestycyjnych mówił prezes zarządu WPKiW Cezary Dominiak.
Zobacz również