Jakie otoczenia lotniska w Pyrzowicach?

Powstaną "Założenia do studium programowo-przestrzennego obszaru okołolotniskowego" MPL "Katowice" w Pyrzowicach
W gmachu Urzędu Marszałkowskiego odbyło się robocze spotkanie poświęcone zagospodarowaniu strefy okołolotniskowej Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowcach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele powiatów tarnogórskiego i będzińskiego, gmin Mierzęcice i Ożarowice oraz Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. Spotkaniu przewodniczył członek Zarządu Marian Jarosz. Na spotkaniu przedstawione zostały wstępne "Założenia do studium programowo-przestrzennego obszaru okołolotniskowego". Dokument ten określi kierunki przyszłych działań, a także konieczność przygotowania specjalistycznych analiz i studiów niezbędnych do przygotowania właściwego Planu. Istotnym aspektem tego opracowania będzie szeroki udział samorządów lokalnych. Dlatego też powołany zostanie zespół zadaniowy, w skład którego wchodzić będą min.: przedstawiciele Samorządu Województwa, GTL S.A. oraz starostw powiatowych i gmin.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Wizualizacja zmodernizowanego portu lotniczego