Śląskie gotowe do wykorzystania 1,6 mld euro

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Jest to dokument określający sposób wykorzystania w ciągu kolejnych siedmiu lat 1,6 mld euro z unijnego budżetu na rozwój regionu. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich oraz rozwoju lokalnego. Realizacja RPO daje ogromną szansę samodzielnego wykorzystania unijnego wsparcia, a tym samym możliwość określania pożądanych kierunków rozwoju regionu. Największy budżet zostanie przeznaczony na realizację priorytetów w dziedzinie innowacji przedsiębiorczości, rozwoju infrastruktury transportowej i transportu publicznego oraz zrównoważony rozwój miast. Teraz RPO trafi pod obrady Rady Ministrów a następnie do akceptacji Komisji Europejskiej. Jej pozytywna ocena oznacza, że już najprawdopodobniej od drugiej połowy 2007 roku można uruchomić realizację programu. Przyjęty dokument to wynik intensywnych prac Zarządu Województwa Śląskiego które trwały od 2005 roku. Przy formułowaniu wniosków dotyczących kierunków rozwoju uwzględniono opinie i wnioski przedstawicieli samorządów oraz środowisk społecznych i gospodarczych. W tym celu, przy formułowaniu każdej z poprzednich pięciu wersji programu, nim został przyjęty jego ostateczny kształt, zorganizowano konsultacje społeczne z udziałem samorządowców, reprezentujących subregiony, gminy oraz powiaty. Do wyrażenia swej opinii zaproszono także ekspertów regionalnych oraz Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. W dokumencie uwzględniono także uwagi ministerstw. Przypomnijmy, że RPO stanowi komponent „Narodowej Strategii Spójności 2007-2013”. Już we wrześniu b.r. po konsultacjach z przedstawicielami samorządów, Województwo Śląskie przeznaczyło około 40% ze środków RPO na dofinansowanie kluczowych zadań inwestycyjnych w regionie. Zarząd Województwa przygotował także listę 14 projektów kluczowych w ramach RPO, które mają znaczenie dla rozwoju regionu. Oznacza to, że mogą one otrzymać wsparcie bez konieczności uczestnictwa w obowiązujących w Programie Operacyjnym konkursach. Trzy najważniejsze z nich, tzw. duże projekty zostaną przedłożone Komisji Europejskiej. Należą do nich nowoczesna hala widowiskowo-sportowa Podium w Gliwicach (41,7 mln euro), nowy gmach Muzeum Śląskiego w Katowicach( 43 mln euro) oraz Drogowa Trasa Średnicowej „Zachód”- odcinek Zabrze-Gliwice (75 mln euro). Pozostałe 11 projektów zostało przedstawione Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. Na ich realizację można pozyskać 216 mln euro. Na liście tych inwestycji znajdują się m.in. uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej w Jaworznie oraz rozwój infrastruktury turystycznej subregionu południowego – po 40 mln euro, infrastruktura okołolotniskowa portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach (30 mln euro). Po 10 mln euro otrzymają inwestycje; kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, utworzenie Szybkiej Kolei Regionalnej w Tychach oraz budowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. O pozostałe 60% środków przyszli beneficjenci będą mogli ubiegać się w ramach konkursów. Nowością jest przyznanie Urzędowi Marszałkowskiemu uprawnień do nadzoru oraz rozliczania realizacji projektów. Tymczasem przy dobiegającej finału realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego kompetencje te należą do wojewodów. Już teraz, z myślą o przyszłych beneficjentach, Województwo Śląskie jako pierwsze w kraju przygotowało projekt „Podręcznika wdrażania RPO”. Zawiera one wszystkie niezbędne procedury, formularze oraz wyjaśnienia związane z realizacją i przygotowaniem projektu.