Na nowe miejsca pracy, podnoszenie kwalifikacji

Ponad 691 mln mln euro przypadnie Województwu Śląskiemu
W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyło się I spotkanie negocjacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Województwo Śląskiego otrzyma ponad 691 mln 295 tys. euro. Głównym celem Programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia. Służyć ma także podniesieniu poziomu wykształcenia i zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego. Całość kwoty, jaką przeznaczono na jego realizacje, wynosi prawie 11,5 mld euro. Wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro, a pozostałą część stanowią środki krajowe. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest zbudowany z dwóch części: pierwszej – wdrażanej centralnie (priorytety I-VI) i drugiej- wdrażanej regionalnie (VII-X). Proporcjonalnie rzecz ujmując, na komponent regionalny przewiduje się przeznaczyć ok. 60 % całości alokacji, co daje prawie 6 651 740 312 euro. Dla Województwa Śląskiego przypadnie około 691 295 002 euro, z czego najwięcej środków przeznaczono na priorytet VII, czyli Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej - 384 499 024 euro. Podział środków na pozostałe priorytety przedstawia się następująco: priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki - 165 085 822 euro, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie - 114 675 628 euro, priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - 27 034 528 euro. Program Kapitał Ludzki, podobnie jak pozostałe programy sektorowe, jest zarządzany na szczeblu centralnym. Koordynatorem działań związanych z realizacją priorytetów VI-IX będzie Województwo Śląskie, pełniące w ramach komponentu regionalnego funkcję Instytucji Pośredniczącej. Ponadto, Samorząd Województwa będzie odpowiadał za przygotowanie dokumentów charakteryzujących proces realizacji komponentu regionalnego Programu Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim. Stanowi on - niezbędne z punktu widzenia województwa śląskiego - uzupełnienie zorientowanego infrastrukturalnie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.