NSA w sprawie absolutorium za rok 1999

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego za rok 1999 jest nieważna
Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdzającą, iż uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego za rok 1999 jako niezgodna z prawem jest nieważna. Najbliższa sesja Sejmiku Województwa Śląskiego planowana jest na 23 kwietnia 2001. W porządku obrad przewidziano debatę nad absolutorium za rok 2000. Komisja Rewizyjna opowiedziała się za jego udzieleniem. Pozytywną opinię nt. sprawozdania Zarządu Województwa z wykonania budżetu województwa w roku 2000 wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.