Jak wspólnie inwestować pieniądze publiczne i prywatne?

Przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmu RP w Katowicach
„Partnerstwo publiczno-prywatne szansą dla rozwoju Województwa Śląskiego” było tematem spotkania przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki Maksa Kraczkowskiego z przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządów z Województwa Śląskiego. Wzięli w nim udział marszałek Janusz Moszyński i wojewoda Tomasz Pietrzykowski oraz posłowie Izabela Kloc i Krzysztof Mikuła. Obecny był przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Piotr Zienc. Otwierając spotkanie wojewoda Tomasz Pietrzykowski powiedział, że nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym stała się koniecznością, ponieważ obowiązująca od 28 lipca 2005 r. ustawa nie sprawdziła się i pozostała martwą. Przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki Maks Kraczkowski podkreślił, że ustawa ta powinna się stać ważnym instrumentem polityki rozwoju regionów. Prace nad jej nowelizacją wiążą się z przyznaniem Polsce organizacji EURO 2012. Stwarza ona bowiem szanse na przyspieszenie budowy stadionów i infrastruktury okołostadionowej na mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Zdaniem Maksa Kraczkowskiego słabością dotychczasowych rozwiązań legislacyjnych był brak standaryzacji procedur związanych z zamówieniami publicznymi, co prowadziło do poważnych opóźnień w rozstrzyganiu przetargów. Tymi wadami obarczona była także ustawa o PPP, której zarzucano m.in. brak przejrzystości i złożoność procedur przygotowania projektów. Obawy wiązały się także z ryzykiem korupcji, które są o tyle nieuzasadnione, że inwestycje PPP – ze względu na swa wielkość – podlegają szczególnej kontroli. W opinii posła Krzysztofa Mikuły najważniejsze zmiany w znowelizowanej ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym sprowadzają się do poszerzenia stosowania PPP, uproszczenia procedur przygotowania projektów i wyboru partnera prywatnego oraz do jasnego określenia, że projekty te mogą korzystać ze środków unijnych. Podczas spotkania marszałek Janusz Moszyński przestrzegał przed utrzymywaniem wokół idei partnerstwa klimatu atmosfery nieufności. „Jeżeli będziemy o tym mówić w kontekście zbitki słów – partnerstwo jest równe korupcji, to wtedy szanse jakie daje ustawa mogą zostać niewykorzystane. Należy mówić o tym jak o szansie efektywniejszego zagospodarowania publicznych pieniędzy” - argumentował. Zdaniem marszałka o skuteczności znowelizowanej ustawy można będzie powiedzieć dopiero za kilka lat, a jej miarą będzie lista wspólnych przedsięwzięć z udziałem pieniądza publicznego i prywatnego. Janusz Moszyński zachęcał także samorządy lokalne do realizacji zasady PPP nie tylko podczas realizacji przyszłych projektów w ramach funduszy strukturalnych, ale także innych działań, szczególnie tych nakierowanych na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Najlepszym przykładem może być przygotowanie terenów pod inwestycje. Marszałek przedstawił także projekty kluczowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie otworzył wojewoda Tomasz Pietrzykowski  Spotkanie poprzedziły rozmowy w gabinecie wojewody