Obradował Sejmik Województwa Śląskiego

Radni przeznaczyli 680 tys. zł pomocy finansowej dla gmin w tworzeniu świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży, 2,4 mln zł dla powiatu cieszyńskiego na przebudowę drogi oraz głosowali nad wnioskiem o odwołanie wicemarszałka Sławomira Kowalskiego.
Uchwalona przez Radnych Sejmiku pomoc finansowa Samorządu Województwa dla gmin na tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży jest realizowana w ramach rządowego programu „Świetlica, praca i staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”. Jego głównym celem jest pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych ubóstwem i patologią społeczną. Pogram ma przyczynić się również do budowania partnerstwa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez stworzenie możliwości prowadzenia zajęć osobom bezrobotnym, zwłaszcza absolwentom szkół wyższych posiadających odpowiednie kwalifikacje. Do zadań województw w rządowym programie należy wytypowanie gmin do udziału w programie oraz udzielenie im pomocy finansowej. W ten sposób w 2007 roku dotacje na łączną kwotę 680 tys. zł otrzyma 25 gmin. W tej sumie 133,5 tys. zł zostanie skierowane na realizację 9 projektów na rozwój infrastruktury stworzonej przez gminy w ubiegłym roku oraz na podniesienie kwalifikacji personelu. 470,4 tys. zł przeznaczone będzie dla 16 gmin na uruchomienie nowych placówek. W konkursie projektów mogły startować gminy, które uzyskały dochody do 150 tys. za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Radni postanowili także przeznaczyć 2,4 mln zł pomocy powiatowi cieszyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej S 2674 Wisła Czarne – Szarcula – Kubalonka. Podczas Sesji Radni wysłuchali także informacji dotyczącej przygotowań Województwa Śląskiego do EURO 2012. Jacek Sztumpf Dyrektor Wydziału Komunikacji oraz - koordynator prac Wojewódzkiego Sztabu Organizacyjnego EURO 2012 poinformował o najważniejszych kierunkach działań. Obecnie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego weszli w skład grup roboczych powołanych do organizacji EURO 2012 przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wraz z miastem Chorzów Samorząd Województwa przygotował także listę ok. 40 projektów, które mogą uzyskać wsparcie w związku z organizacją EURO 2012. Dotyczą one infrastruktury komunikacyjnej, modernizacji stadionów, bezpieczeństwa, promocji Województwa oraz infrastruktury noclegowej i turystycznej. Obecnie Urząd Marszałkowski rozpoczął prace nad przygotowaniem oferty ośrodków szkoleniowych w regionie dla drużyn, które będą gościć w Województwie Śląskim. Jednym z pierwszych punktów obrad wywołującym dużo emocji radnych było rozpatrzenie wniosku Marszałka Województwa Śląskiego o odwołanie wicemarszałka Sławomira Kowalskiego. Wynik tajnego głosowania zakończył się remisem. 22. radnych głosowało za odwołaniem, 22 było przeciwnych, dwóch wstrzymało się od głosu, oddano dwie karty nieważne. Ten wynik głosowania oznacza, że Sławomir Kowalski może nadal pełnić swoją funkcję.