Rozbudowa bazy danych obiektów topograficznych

Wspólne przedsięwzięcie Województwa Śląskiego i Głównego Geodety Kraju
Województwo Śląskie oraz Główny Geodeta Kraju wspólnie przeprowadzą zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Zebranie danych dotyczących sieci kolei, umocnień kolejowych, budowli mostowych i innych obiektów związanych z komunikacją kolejową oraz danych dotyczących jednostek podziału administracyjnego dla województwa śląskiego i zorganizowanie ich w odpowiednie struktury bazy danych obiektów topograficznych”. Obowiązek prowadzenia bazy danych obiektów topograficznych przez Głównego Geodetę Kraju oraz marszałków województw wynika z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989r oraz z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie. Zasady współpracy przy realizacji ww. bazy zostały określone w porozumieniu zawartym w 2004 r. pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Marszałkiem Województwa Śląskiego. Wartość zamówienia oszacowano na 450 000 zł., z czego Główny Urząd Geodezji i Kartografii zadeklarował na ten cel 300 000 zł.