Przełom w śląskich wodociągach

Samorząd Województwa Śląskiego właścicielem 80% akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
Marszałek Janusz Moszyński i członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Ormaniec podpisali w Ministerstwie Skarbu Państwa umowę o nieodpłatne przejęcie akcji śląskich wodociągów. W ten sposób Samorząd Województwa stał się właścicielem 48.000.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 480.000.000 zł. Stanowi to 80% kapitału Spółki, pozostała część - 20%, zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji, stanowi zabezpieczenie uprawnień pracowników oraz roszczeń byłych właścicieli mienia. GPW od 1 stycznia 2006r. jest spółką akcyjną posiadającą charakter użyteczności publicznej i działającą na zasadach non profit. Przedsiębiorstwo zajmuje się ujmowaniem, uzdatnianiem, magazynowaniem, rozprowadzaniem i sprzedażą wody pitnej dla ok. 3 milionów mieszkańców aglomeracji śląskiej oraz odbiorców przemysłowych. Starania Samorządu Województwa o przejęcie akcji GPW trwały trzy lata. W roku 2004 i 2005 Sejmik Województwa Śląskiego wyraził wolę objęcia akcji GPW po jego komercjalizacji. Wnioski Zarządu Województwa o nieodpłatne przekazanie akcji GPW spotkały się z odmową Ministra Skarbu Państwa. Dopiero po zmianie zapisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji Zarząd Województwa Śląskiego wystąpił w sierpniu b.r. z kolejnymi wnioskami do Ministra Skarbu. Miesiąc później Sejmik Województwa wyraził ponownie zgodę na nieodpłatne przejęcie akcji GPW Teraz Samorząd aktywnie włączy się w realizację zadań Spółki. Dostrzega bowiem konieczność rozbudowy i unowocześnienia infrastruktury środowiskowej, m.in. w zakresie gospodarki wodnej. Pozwoli to na racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi z myślą o poprawie warunków życia mieszkańców, a także wzroście atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu. Poprawi się także bezpieczeństwo obszarów zagrożonych powodziami poprzez rozwój systemu retencji wodnej.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.