XXIV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Radni zaniepokojeni nowymi zasadami finansowania Drogowej Trasy Średnicowej
Sejmik przyjął rezolucję w sprawie realizacji Drogowej Trasy Średnicowej, w którym radni wyrażają niepokój i zdecydowany sprzeciw wobec przeprowadzonych przez rząd zmian reguł finansowania DTŚ. Dotychczas wielkość środków z rezerwy celowej subwencji ogólnej stanowiła istotny element montażu finansowego. Zdaniem radnych, ograniczenie tej wielkości w trakcie roku budżetowego jest niedopuszczalne. Zawarta w stanowisku Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z lutego 2008 roku zasada o bezwzględnym przeznaczeniu przez poszczególne miasta środków własnych w kwocie równej otrzymywanej subwencji jest niepokojąca. Tym bardziej, że niezastosowanie się do tej decyzji groziło utratą możliwości uzyskania przez poszczególne miasta środków z rezerwy subwencji ogólnej na dalszą realizację Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej, Zabrzu i Gliwicach.. Zasada ta nie wynika z przesłanek ustawowych, gdyż subwencja ogólna jest uzupełnieniem dochodów i nie ma możliwości uwarunkowania środkami jednostek samorządu terytorialnego, jak to jest przy dotacjach z budżetu państwa na inwestycje. Zmuszanie miast, w których jest realizowana Drogowa Trasa Średnicowa do zapewniania środków własnych odbiega zasadniczo nie tylko od genezy utworzenia rezerwy subwencji ogólnej, ale także nie jest zgodne z Porozumieniem z 7 czerwca 1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice. W przyjętym tekście rezolucji Radni wzywają rząd do zmiany podjętej decyzji. Sejmik zwrócił się także do Ministra Kultury u Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Śląskiego o zawarcie umowy na prowadzenia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, jako wspólnej instytucji kultury. Taką propozycję podjął poprzedni Minister Kultury i obecny – zdaniem radnych – powinien ja podtrzymać. Podczas obrad Gabriela Lenartowicz- dyrektor WFOŚiGW przedstawiła informację o działalności Funduszu w ubiegłym roku. „ Nie ma żadnej inwestycji ekologicznej w naszym regionie bez finansowego wsparcia Funduszu. To dowód na to, że jesteśmy potrzebni inwestorom, samorządom, przedsiębiorcom, a przede wszystkim mieszkańcom województwa i postrzegani, jako skuteczni w działaniach proekologicznych.”- powiedziała. W 2007 roku WFOŚiGW zawarł 1302 umowy o dofinansowanie zadań ze środków funduszu w formie pożyczek, dotacji, umorzeń i dopłat do kredytów, a także linii kredytowych na kwotę 406,4 mln zł. W tym roku największym wyzwaniem Funduszu jest obsługa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013. Radni podjęli także uchwałę o objęciu przez Województwo Śląskie 50 tys. akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie na kwotę 500 tys. zł. Te dodatkowe środki spółka przeznaczy na opracowanie koncepcji przestrzeni parku oraz zaprojektowanie parkingów od ul. Złotej. Ponadto Zarząd WPKiW wystąpi do drugiego akcjonariusza – Skarbu Państwa - o dokapitalizowanie w wysokości pół miliona złotych. Aktualnie Samorząd Województwa posiada 74% kapitału akcyjnego spółki. Radni upoważnili także Zarząd Województwa do zaciągnięcia zobowiązań do 2 mln zł na lata 2009 i 2010 na oddanie do użytkowania w celach turystycznych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”. Obecnie samorząd Zabrza podjął prace związane z przygotowaniem ekspertyz i dokumentacji technicznej koniecznej do ubiegania się o środki unijne na realizację inwestycji. Wartość projektu oszacowana została na 41,9 mln zł, w tym środki Zabrza- 5,5 mln. Od Województwa Śląskiego przyszli inwestorzy oczekują 2 mln zł wkładu. Dzięki zaangażowaniu budżetu Województwa miasto Zabrze będzie w stanie zagwarantować 15- procentowy wkład, niezbędny do zabezpieczenia przy finansowaniu inwestycji z budżetu Unii Europejskiej. Sztolnia powinna zostać oddana zwiedzającym w 2012 roku. Udostępnienie sztolni podniesie w znacznym stopniu atrakcyjność skansenu techniki. Po obejrzeniu zabytkowego zespołu szybowego z czynną parową maszyną wyciągową z 1915 roku, zwiedzający mogliby zjechać na poziom sztolni w której łodziami przepłynęliby przez największy podziemny port załadowczy sztolni. W 87 rocznicę III Powstania Śląskiego, decydującego o powrocie Górnego Śląska do Macierzy, Sejmik złożył hołd i wyraził najwyższy szacunek oraz uznanie wszystkim powstańcom z ich przywódcą Wojciechem Korfantym na czele.