XXIX sesja Sejmiku

Wsparcie dla WPKiW, program Moje Boisko – Orlik 2012 i Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii – to główne tematy obrad
Radni wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie o kwotę 5 mln 124 tys. zł poprzez emisję 512 400 nowych akcji o wartości 10 zł każda. Pieniądze te przeznaczone zostaną na modernizację parkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Sejmik przystał na zmiany w finansowaniu programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Wynikają one z wycofania się czterech gmin z budowy boisk w bieżącym roku. W 2008 r. realizowanych jest na terenie województwa śląskiego w ramach programu Orlik 36 projektów, a nie - jak zakładano - 40. W związku z tym zmniejszeniu uległa pula środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa, Samorządu Województwa Śląskiego oraz gmin i powiatów. Radni podjęli także uchwałę dotyczącą podpisania nowej wersji wspólnego oświadczenia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Północną Nadrenią Westfalią. Nowy tekst uzgodniony z niemieckim partnerem jest rozwinięciem poprzednich zapisów w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Umowa zostanie podpisana w połowie listopada przez Marszałka Województwa w Düseldorfie. Przyjęto także oświadczenie w sprawie uczczenia 30. rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II. „Jan Paweł II miał ogromny wpływ na dzieje Polski i Polaków. Wspierał budowę demokratycznej Polski, brał nas w obronę w najtrudniejszych momentach w walce o wolność, dawał nadzieję. Jego pielgrzymki do ojczyzny oraz słowa nauczania pozostają wciąż żywe w naszej wdzięcznej pamięci” czytamy w dokumencie. Przyjęto Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2010, który zakłada zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki, poprawę zdrowia i funkcjonowania osób od nich uzależnionych oraz badanie i monitorowanie problemów związanych z ich używaniem. Tak jak dotychczas organizowane będą konkursy na zadania z tej dziedziny. Prowadzone będą także szkolenia i konferencje dla osób zajmujących się profilaktyką w obszarze uzależnień, a także pomocą osobom i rodzinom z problemem narkotykowym. Szkody zdrowotne na skutek narkomanii w naszym regionie są nadal bardzo wysokie. Zmienia się obraz narkomanii, pojawiają się nowe trendy. Obserwuje się tendencje bardziej liberalnego podejścia młodzieży do konsumpcji przetworów konopi, niż do innych, tzw. „twardych” narkotyków. W latach 2004-2005 niemal co tydzień ginęła jedna osoba z powodu przedawkowania narkotyków. Średnio co tydzień jedna osoba ulegała zakażeniu HIV i co 1,5 miesiąca u jednej osoby rozpoznawano AIDS. Nadal na wysokim poziomie utrzymuje się przestępczość narkotykowa.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Obrady otworzył przewodniczący Sejmiku Piotr Zienc  Przemawia Marszałek Bogusław Śmigielski