Kadencja na czas kryzysu

Wojewódzka Rada Zatrudnienia zainaugurowała kolejną kadencję pracy
Marszałek Bogusław Śmigielski otworzył pierwsze posiedzenie Rady III kadencji. Podczas spotkania wybrano przewodniczącego. Został nim Krzysztof Dzierwa, radny z Jaworzna i dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego. Wiceprzewodnicząca została prof. Lucyna Frąckiewicz z Akademii Ekonomicznej. Podczas spotkania Rada zapoznała się z „Regionalnym planem działań na rzecz zatrudnienia na 2009 rok” . Jest on swoistym planem antykryzysowym na rynku pracy. „W nadchodzącym roku należy spodziewać się pogorszenia sytuacji bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pojawia się niebezpieczeństwo wzrostu bezrobocia młodzieży (…) Także sytuacja bezrobotnych z grupy 50+ nie rokuje najlepiej.” - tak problemy definiuje opracowany dokument. Do najważniejszych działań należeć ma m.in. dalsze inwestowanie w kapitał ludzki z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, aktywizacja zawodowa osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wsparcie dla zakładających działalność gospodarczą. W skład 16 osobowej Rady wchodzą przedstawiciel wojewody, samorządu lokalnego, środowisk gospodarczych oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców. Wojewódzka Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczym i doradczym Marszałka. Do jej głównych zadań należy inspirowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy. Rada może także oceniać i składać wnioski dotyczące kierunków kształcenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie śląskim.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Marszałek Bogusław Śmigielski wręczył nominacje członkom Rady

Załączniki