Zakończono kontrolę w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu

11 grudnia 2001 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął wystąpienie pokontrolne dotyczące Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Zakończył tym samym kontrolę w tejże placówce
Kontrolę w szpitalu przeprowadzono na prośbę Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu. Czynności kontrolne podjęto pod koniec czerwca br. Protokół kontroli został podpisany 12 listopada br. W przepisanym siedmiodniowym terminie dyrektor jednostki nie wniósł zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. 11 grudnia br. Zarząd Województwa przyjął wystąpienie pokontrolne. Dokument zostanie niezwłocznie przekazany dyrektorowi szpitala. Kontrola dotyczyła wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej, oceny jej legalności, gospodarności, celowości i rzetelności; obejmowała okres od początku roku 1997 do połowy roku 2001. W wyniku działań kontrolnych ujawniono nieprawidłowości dotyczące głównie naruszeń ustawy o zamówieniach publicznych. Dotyczyły one m.in. zakupu leków, materiałów medycznych (np. nici chirurgicznych i staplerów), zakupu usług remontowych i porządkowych. Ustalono również nieprawidłowości w zakresie przekazywania środków finansowych na rzecz współpracującej ze szpitalem fundacji, a także w zakresie finansowania studiów dla niektórych pracowników szpitala. W wystąpieniu pokontrolnym zalecono m.in. przestrzeganie procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, wyegzekwowanie kwot nienależnie przekazanych pracownikom w formie dofinansowania. Ponadto zalecono stosowanie materiałów medycznych posiadających stosowne zaświadczenia, dopuszczające ich używanie na terenie Polski. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego dyrektor szpitala jest zobowiązany do złożenia sprawozdania o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. Odpowiednie materiały dotyczące kontroli zostaną niezwłocznie przekazane organom ścigania.


 


tagi: