W centrum uwagi - kryzys gospodarczy

Obradowała Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego i Zespół do spraw monitorowania sytuacji społeczno - gospodarczej w województwie śląskim
Głównym tematem spotkania była analiza rynku pracy oraz sytuacji gospodarczej w województwie, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla kamiennego. Obecnie w województwie śląskim (stan na koniec czerwca br.) zarejestrowanych jest ponad 149 tys. bezrobotnych. W 2009 r. bezrobocie rosło do marca. W kwietniu stan się obniżył o 953 osoby, a w czerwcu liczba bezrobotnych spadała o 1 406 osób. Spadek bezrobocia wynika z sezonowego ożywienia rynku pracy, przede wszystkim w budownictwie. Stopa bezrobocia w kraju wynosiła 10,8 proc., natomiast w województwie śląskim 8,4 proc. W regionie liczba bezrobotnych wahała się od 7,8 tys. w podregionie tyskim do 31,2 tys. w podregionie sosnowieckim. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: myszkowskim (17,6 proc.), zawierciańskim (15,0 proc.) i częstochowskim (14,3 proc.), najniższą w: Katowicach (2,5 proc.), powiecie bieruńsko-lędzińskim(4,2 proc.) i w Tychach (4,7 proc.). W pierwszym kwartale 2009 r. utworzono 20,1 tys. nowych miejsc pracy. W stosunku do 2008 r. ich liczba spadła o 2,7 tys. Kryzys gospodarczy dotknął górnictwo węgla kamiennego. Za pięć miesięcy br. odnotowano spadek wydobycia węgla o blisko 2,4 mln ton. Sprzedaż węgla była mniejsza o 6,6 mln ton. Zwiększa się ilość węgla na zwałach kopalnianych, która wyniosła pod koniec maja br. 5,1 mln ton. Wiceprezes Kompanii Węglowej Piotr Rykała mówił, że straty górnictwa wyniosły 106 mln zł. Według niego sytuacja ta sprawia, że w tym roku ograniczone zostały nakłady inwestycyjne o 200 mln zł, wstrzymane są przyjęcia do pracy i w najbliższym czasie rozpoczną się przygotowania do likwidacji kop. „Silesia”. Podczas posiedzenia omawiano przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”. Odniesiono się także do rządowego pakietu antykryzysowego, zawierającego propozycje zmian w prawie pracy. Zawiera on m.in. propozycje płatnych urlopów postojowych, elastycznego rozliczania czasu pracy i umów na czas określony zawieranych na maksimum dwa lata. Obradom przewodniczył Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk. Obecny byli członek Zarządu Województwa Piotr Spyra i wicewojewoda Adam Matusiewicz.