Sesja Sejmiku pod znakiem przekształceń w służbie zdrowia

Radni zadecydowali o połączeniu szpitali wojewódzkich w Częstochowie, przychodni w Katowicach oraz o likwidacji Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach

Proces połączenia ma dotyczyć dwóch częstochowskich szpitali wojewódzkich - Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny i Zespolonego im. Orłowskiego, które mają charakter jednostek wielospecjalistycznych.

Uporządkowanie ich struktury i faktyczne przemieszczenie oddziałów pozwoli na wyłonienie szpitala wiodącego, wysokospecjalistycznego, z tzw. „łóżkami ostrymi". Będzie on miał strategiczny charakter w regionie częstochowskim. Ten wariant połączenia jednostek jest - jak argumentuje Zarząd Województwa - korzystny społecznie, nie ograniczy w żaden sposób dostępności do usług medycznych. Efektem połączenia szpitali ma być stworzenie prężnej, nowoczesnej jednostki, konkurencyjnej na rynku medycznym. Pozwoli to także na zmniejszenie kosztów wynikających z dostosowań pomieszczeń i urządzeń szpitali do wymogów, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Radni zdecydowali także o połączeniu Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach i Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach. Są to dwie przychodnie działające w jednym budynku. Takie rozwiązanie pozwoli skuteczniej zarządzać nieruchomością i zmniejszyć koszty obsługi budynku. Możliwe będzie również bardziej racjonalne wykorzystanie i rozmieszczenie poszczególnych poradni oraz wygospodarowanie powierzchni zbędnych, których wynajęcie przyniesie dodatkowy dochód dla zakładu.

Obie Przychodnie są wielospecjalistyczne. ZWPS zajmuje się leczeniem głównie osób dorosłych, natomiast Wojewódzki Zespół Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży leczeniem dzieci. Ich zakres świadczeń jest jednak podobny. Pomimo różnic w leczeniu poszczególnych schorzeń u dzieci i dorosłych, połączenie zakładów umożliwi większą wymianę doświadczeń oraz szerszą dostępność do sprzętu i diagnostyki.

Podjęto także uchwałę dotyczącą likwidacji Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach. Świadczenia medyczne udzielane dotąd przez ten zakład będą przejęte przez zawiązaną przez pracowników spółkę kapitałową. Nie będzie ona ograniczać dostępności do usług medycznych, warunków ich udzielania oraz jakości. Nowa spółka „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii sp. z o.o." powstała 1 lipca br. Zdaniem Zarządu Województwa do najważniejszych argumentów przemawiających za przekształceniem należą stabilna sytuacja finansowa Zakładu oraz brak zobowiązań i konieczności ich pokrycia przez organ założycielski w trakcie przekształcania.

Radni podjęli także uchwały dotyczy pomocy w wysokości 1 mln zł dla gminy Zabrze na dofinansowanie Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej oraz w sprawie przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.