Absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego

39 radnych było za
15 kwietnia 2002 Sejmik Województwa Śląskiego podczas XLIX sesji udzielił absolutorium dla Zarządu Województwa z wykonania budżetu za rok 2001. Za udzieleniem absolutorium głosowało 39 radnych, wstrzymało się 4, a 26 było przeciw. W roku 2001 wzrosło uzależnienie finansów samorządu województwa od budżetu państwa. Budżet nie przekazał Województwu Śląskiemu 44,3 mln zł. W skutek tego dochody budżetu regionu zrealizowane zostały w 93,5%. Wydatki budżetu zrealizowano w 92,4%. Spowodowane było to głównie opóźnieniem w realizacji planowanych zadań. W związku z uchyleniem przez wojewodę pakietu uchwał sejmiku – przywróconych przez NSA jesienią ubiegłego roku – niemożliwe było opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa w założonym terminie. Późne podpisanie przez 5 województw porozumienia w sprawie zakupu szynobusów, uniemożliwiło ogłoszenie przetargu. Opóźnienie przez Komisję Europejską wdrożenia programu Phare 2000 nie pozwoliło na uruchomienie funduszu dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykonanie tych zadań miało kosztować budżet 7,5 mln zł. 4 mln zł z powstałej nadwyżki budżetowej przeznaczono na pokrycie deficytu z roku 2000. Rok 2001 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym – 3 490 175 zł. Pozytywną opinię na temat wykonania budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Zakończona w ubiegłym tygodniu kontrola NIK potwierdziła poprawność realizacji budżetu w roku 2001. Za udzieleniem absolutorium opowiedziała się także Komisja Rewizyjna oraz Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Śląskiego.