O rynek pracy bardziej otwarty dla niepełnosprawnych

Przedsiębiorcy zachęcani do tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

Podczas konferencji „Promocja działań umożliwiających zatrudnienie osób niepełnosprawnych z zakładów aktywności zawodowej" przedstawiono pracodawcom korzyści płynące z tworzenia miejsc pracy dla niepełnosprawnych.

Uczestnicy konferencji - eksperci rynku pracy, przedstawiciele PFRON i środowisk gospodarczych zwracali uwagę na korzyści płynące z zatrudniania osób niepełnosprawnych. To głównie dofinansowania i zwolnienia z różnych opłat i podatków. Przekonywali, że zatrudnienie niepełnosprawnych nie jest skomplikowane.

Zwracano uwagę, że ta grupa społeczna przywiązuje duże znaczenie do pracy. To szansa na zdobycie kwalifikacji i pełniejsza integracja społeczna.

Podczas konferencji dużo uwagi poświęcono zakładom aktywności zawodowej oraz zakładom pracy chronionej. ZAZ-y mogą być tworzone przez samorządy, fundacje lub stowarzyszenia. Muszą zatrudniać co najmniej 70 proc. niepełnosprawnych. Uzyskane dochody mają być przeznaczane na rozwój aktywności zawodowej. Zakłady pracy chronionej działają na zasadzie komercyjnej i muszą zatrudniać minimum 25 niepełnosprawnych. Oba typy zakładów muszą spełniać standardy dotyczące pomieszczeń, miejsc pracy dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Województwo Śląskie jest liderem w zakresie liczby utworzonych i działających zakładów aktywności zawodowej. Zatrudniają one 319 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

W zeszłym roku Marszałek Województwa Śląskiego dofinansował ZAZ-y kwotą 4,7 mln zł ze środków PFRON oraz dotacją 756 tys. zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

W tym roku Województwo Śląskie ma przekazać ze środków PFRON 5,9 mln zł. Do tej pory przekazano połowę tej kwoty. Druga część zostanie przekazana do 5 lipca.

Obradom towarzyszyła wystawa wyrobów zakładów aktywności zawodowej. Konferencję otworzył członek Zarządu Województwa Mariusz Kleszczewski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Konferencji towarzyszyła prezentacja wyrobów osób niepełnosprawnych