Konieczna aktywizacja lokalnych samorządów

Podczas posiedzenia Regionalnego Komitetu Sterującego zaprezentowano wykaz projektów infrastrukturalnych zgłoszonych do programu PARTNER
PARTNER jest elektroniczną bazą projektów, które w przyszłości mogą być finansowane z funduszy unijnych. Uczestniczy w nim 136 jednostek samorządu terytorialnego. W sumie zgłoszono 693 projekty. Najwięcej wniosków dotyczy rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz dróg. „Czerpiąc z doświadczeń krajów zachodnich, należy uniknąć sytuacji, w której niektóre obszary województwa nie potrafią korzystać z pomocy unijnej” – powiedział Marszałek Olbrycht – „grozi to dalszym zwiększeniem dysproporcji wewnątrzregionalnych”– dodał. W związku z tym, członkowie RKS zostali poproszeni o dalsze zgłaszanie projektów i aktywizację współpracy lokalnych samorządów. Ponadto Regionalny Komitet Sterujący omówił sytuację prawną Kontraktu Wojewódzkiego, raport kwartalny z realizacji Kontraktu oraz Program Operacyjny na lata 2004–2006. Marszałek Jan Olbrycht przedstawił ogólne kryteria wyboru projektów do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, wyszczególnił także priorytety i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2004–2006. W spotkaniu pod przewodnictwem Marszałka Jana Olbrychta, uczestniczyli przedstawiciele wojewody, związków zawodowych, środowisk gospodarczych oraz przedstawiciele samorządów i świata nauki. Posiedzenie miało charakter roboczy, kolejne przewidziano na koniec września br.