Marszałek negatywnie nt. ministerialnego projektu ustawy o NFOZ

W dokumencie przekazanym Ministrowi Zdrowia wskazano szereg mankamentów, których wprowadzenie może zakłócić ochronę zdrowia
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht przedstawił przyjętą wczoraj przez Zarząd Województwa negatywną opinię o ministerialnym projekcie ustawy o Narodowym Funduszu Ochrony Zdrowia. Z prośbą o taką opinię wystąpiła 20 czerwca 2002 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska. Projekt zawęża zakres świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego m.in. w stomatologii, medycynie sportowej, profilaktyce, nie daje także ubezpieczonemu prawa do wyboru szpitala, tak jak ma to miejsce obecnie. Dokument nie reguluje także udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom domów pomocy społecznej. i placówek społeczno-wychowawczych. Obecnie kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia, które przestanie jednak obowiązywać po wejściu w życie nowych przepisów. Minister przewiduje również liczne zwolnienia i ulgi dotyczące odpłatności za leki, jednak w sposób stwarzający możliwość do nieuzasadnionych nadmiernych wydatków na leki w ramach ubezpieczenia. Usunięty zostanie również zapis pozwalający na ubieganie się o pomoc finansową osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i ponoszą znaczne wydatki na zakup leków. Wątpliwości budzą zapisy dotyczące odpłatności za transport sanitarny. Poważnym uchybieniem jest brak zapisu o jawności finansów NFOZ, tak jak ma to miejsce w odniesieniu do Kas Chorych. Ograniczona zostanie rola samorządów zawodowych oraz organów założycielskich, które pozbawia się możliwości opiniowania zasad dostępności i sposobów rozliczania kosztów świadczeń zdrowotnych. Projekt daje także prawo NFOZ do podważania uchwał sejmików dotyczących wojewódzkiego planu zdrowotnego, przez co narusza art. 166 Konstytucji RP. Niejasne są zapisy dotyczące kompetencji i zależności pomiędzy zarządem i radą funduszu. Prezesowi funduszu projekt przyznaje np. kompetencje do wpływu na zadania realizowane przez radę, która jest organem nadzorczym: "do zadań Rady Społecznej należy [...] wykonywanie innych zadań określanych przez Prezesa Funduszu" (art. 48 ust. 4 pkt. 4). Nie wskazano również kryteriów nadzoru sprawowanego nad funduszem przez jego radę nadzorczą, której kompetencje pokrywają się z kompetencjami Ministra Zdrowia. Podsumowując Marszałek stwierdził, iż projekt ustawy o NFOZ pomija kwestie dotyczące systemu ubezpieczeń zdrowotnych, ogranicza też możliwość realizacji przez samorządy zadań z zakresu opieki zdrowotnej i wbrew zapowiedziom, ogranicza dostęp obywateli do świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia.
Załączniki
Tekst opinii 


tagi: