Obradował Sejmik Województwa Śląskiego

W strukturach Biblioteki Śląskiej powstanie Instytut Badań Regionalnych

Sejmik Województwa nadał statut Bibliotece Śląskiej. Istotny zapis dotyczy powołania w jej strukturach Instytutu Badań Regionalnych. Jego zadaniem będzie prowadzenie działalności naukowo-badawczej nad szeroko rozumianą tematyką śląską.

Zdaniem Zarządu Województwa, który wniósł projekt uchwały pod obrady Radnych, takie rozwiązanie pozwoli na stworzenie specjalistycznej struktury w ramach Biblioteki Śląskiej posiadającej status naukowy. Stworzy też stabilne warunki do prowadzenia działalności naukowo-badawczej.
„Od lat trwały starania o to, by powołać instytut, który zajmowałby się kultywowaniem  tradycji i historii Śląska. Z uwagi na to, że kryzys finansowy uniemożliwił  powstawanie nowych instytutów, postanowiliśmy, że powołamy dział Biblioteki Śląskiej, który zajmie się tym tematem i będzie stanowił jego podwaliny. Dzięki temu będzie można merytorycznie i instytucjonalnie zająć się tą zapominaną dotąd dziedziną." - komentował marszałek Adam Matusiewicz.

Nowa struktura będzie liczyć 4 etaty. Jej prace będzie koordynować zastępca dyrektora ds. Instytutu. Marszałek Województwa powoła także Radę Naukową. Instytut Badań Regionalnych rozpocznie działalność od początku 2012 roku.

Zaplecze naukowe stanowić będą zbiory Biblioteki Śląskiej oraz księgozbiór zlikwidowanego Śląskiego Instytutu Naukowego, przechowywanego w Bibliotece Śląskiej. Jednocześnie rozpoczęte zostaną starania o powołanie samodzielnej placówki naukowo-badawczej, odwołującej się do tradycji Śląskiego Instytutu Naukowego. Wymaga to stosownej uchwały rządowej.

Instytut Śląski w Katowicach powołany został w 1934 roku przez Romana Lutmana. Reaktywowany wkrótce po wojnie, przetrwał zaledwie parę lat. Na fali odwilży 1956 roku powołany został rok później Śląski Instytut Naukowy, który działał do 1992 roku.

Radni przyznali powiatom ziemskim ok. 112 tys. zł na realizację 8 projektów w dziedzinie „Wzmocnienia rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Wsparcie pozwoli na rozszerzenie pomocy dla rodzin doświadczających problemów alkoholowych oraz przemocy. W ten sposób powiaty będą mogły wdrażać m.in. programy profilaktyki uzależnień, zachowań ryzykownych oraz socjoterapii adresowane do dzieci i młodzieży zaniedbanej wychowawczo. Działania będą adresowane także do rodziców poprzez realizację programów służących zwiększeniu ich kompetencji wychowawczych oraz promujących wychowanie bez przemocy. Dotacje można będzie przeznaczyć także na specjalistów zajmujących się problemami przemocy i alkoholizmu w rodzinach.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Lista dofinansowanych projektów