Powstanie program osłonowy dla górników

Samorząd Województwa Śląskiego opracuje regionalny program łagodzenia negatywnych skutków społecznych restrukturyzacji górnictwa
O realizacji założeń ministerialnego programu łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie z przedstawicielami Samorządu Województwa Śląskiego, prezydentami miast gmin górniczych oraz agencji rozwoju regionalnego rozmawiał Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Jerzy Hausner. Celem programu jest zapobieganie negatywnym skutkom, które na śląskim rynku może wywołać realizacja rządowego programu restrukturyzacji węgla kamiennego. Program przewiduje wsparcie dla zwalnianych z kopalń. W latach 2003– 2006 z górnictwa ma odejść 8,4 tys. osób, w tym w bieżącym roku 8,1 tys. Jego realizacja nie będzie ograniczać się do zmniejszania zatrudnienia. „Program Restrukturyzacji Górnictwa jest programem rządowym. Rząd nie może jednak ignorować tego co się dzieje wokół górnictwa. Nie można wyprowadzać ludzi za bramę. Potrzebny jest program, który wpisuje restrukturyzację w konspekt regionalny i lokalny” – stwierdził podczas spotkania Minister Hausner. Samorząd Województwa oraz samorządy lokalne będą kreowały i wspierały działania związane z tworzeniem warunków do rozwoju nowych miejsc pracy oraz inwestycji. Zadaniem Samorządu Województwa jest stworzenie programu jego realizacji. Powstanie on we współpracy z samorządami lokalnymi. Finansowanie działań osłonowych i aktywizujących (300 mln zł) realizowane będzie z pożyczek z międzynarodowej instytucji finansowej (BRRE, EBI, Bank Światowy) zaciągniętych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zostanie utworzony także specjalny fundusz. Powstanie on na bazie Funduszu Górnośląskiego, którego zasilanie ze środków publicznych w okresie do 2006 r. wyniesie łącznie ok. 200 mln zł. W tym celu zostanie zaciągnięta pożyczka rządowa z międzynarodowych instytucji finansowych. Na dzień przed spotkaniem z Ministrem Hausnerem odbyło się robocze posiedzenie zespołu ds. programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Uczestniczyła w nim Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Irena Herbst, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz oraz przedstawiciele agencji rozwoju regionalnego. Podczas spotkania ustalono, iż powołane zostaną zespoły robocze odpowiedzialne za wypracowanie planu realizacji programu. Pod koniec lutego, program poddany zostanie szerokiej konsultacji społecznej, z udziałem samorządu gospodarczego, terytorialnego, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Wymaga on akceptacji władz samorządowych oraz Rady Ministrów. Jego realizacja nastąpi na trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem likwidacji kopalń.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Jerzy Hausner i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Irena Herbst  Spotkanie z Ministrem Hausnerem. Od lewej: Wicemarszałek Sergiusz Karpiński, Minister Jerzy Hausner, Wojewoda Śląski Lechosław Jarzebski, w głębi Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Zagospodarowania  Wicemarszałek Sergiusz Karpiński i Minister Jerzy Hausner

Załączniki
Założenia programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego