Jak wzmocnić sektor małych i średnich przedsiębiorstw?

Jedna trzecia firm MŚP na Śląsku lokomotywą rozwoju sektora
Potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw sektora MŚP w Województwie Śląskim były tematem kolejnego spotkania Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji RIS–Silesia. Komitet zapoznał się z wynikami przeprowadzonych w ostatnich miesiącach badań trzech grup podmiotów Województwa Śląskiego. W badaniu uczestniczyło około 400 małych i średnich przedsiębiorstw, 60 ośrodków badawczo-rozwojowych i 40 instytucji okołobiznesowych. Badanie miało na celu określenie potencjału innowacyjnego firm. Z przeprowadzonych badań wynika, iż stopień innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Województwie Śląskim jest zróżnicowany. Około 1/3 firm charakteryzuje się dużym stopniem innowacyjności. Generują one więcej od pozostałych przedsiębiorstw miejsc pracy, mają większy udział w rynku, często wykraczający poza rynki lokalne. „Wykorzystanie potencjału innowacyjnego firm z sektora MŚP może mieć ważne znaczenie dla powodzenia procesów restrukturyzacji regionu oraz podniesienia jego pozycji konkurencyjnej w kraju” – napisano w raporcie z badań. Pozostałe dwie trzecie to przedsiębiorstwa o najniższym stopniu innowacyjności, działające tylko na rynkach lokalnych. Raport zwraca też uwagę na niekorzystne zjawiska mogące obniżyć konkurencyjność tego sektora. Główne z nich to mały potencjał ekonomiczny oraz ograniczone możliwości ekspansji na rynku. Zjawiska te zminimalizować można poprzez podniesienie poziomu innowacyjności w grupie słabych firm sektora MŚP, zachęcenie do udziału w procesach innowacyjnych, prowadzenie polityki sprzyjającej rozwojowi innowacyjności oraz rozbudowę ofert usług doradczych i szkoleniowych. Raport zaleca m.in. stworzenie systemu wymiany informacji związanego z pracami ośrodków badawczo–rozwojowych, programami pomocowymi oraz poszukiwaniem partnerów dla innowacji. Na zwiększenie poziomu innowacyjności pozwoli rozbudowa infrastruktury, powstanie Centrów Transferu Technologii, rozwój funduszy poręczeniowych oraz doradztwa dotyczącego sposobów finansowania innowacji, angażowania specjalistów czy tworzenia baz danych. Raport z przeprowadzonych badań będzie materiałem wyjściowym dla prac Regionalnego Forum Innowacji. Trzecie Forum odbędzie się 12 marca br. w Katowicach. W czasie dzisiejszego spotkania przedstawiono także harmonogram 2 etapu tworzenia RIS–Silesia. W składzie RKS zasiadają przedstawiciele sektora badawczo–rozwojowego, uczelni wyższych, samorządu gospodarczego oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy. Jego przewodniczącym jest Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. Budowa Regionalnej Strategia Innowacji dla Województwa Śląskiego RIS-Silesia realizowana jest od listopada 2001. Zakończenie planowane jest na czerwiec 2004.