Przedstawiono samorządowy projekt programu łagodzenia skutków zwolnień w górnictwie

Do jego realizacji zgłoszono 176 inwestycji
Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego Marszałek Michał Czarski przedstawił projekt „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Został on przygotowany przez Samorząd Województwa we współpracy z samorządami lokalnymi. U jego podstawy leży rządowy dokument „Założenia programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” z 28 stycznia 2003 roku. Celem programu jest zapobieganie negatywnym skutkom społecznym jakie mogą powstać przy realizacji programu restrukturyzacji górnictwa. Zostanie to osiągnięte głównie poprzez wspieranie działań związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy oraz realizacji inwestycji przyczyniających się do ożywienia rozwoju lokalnego. Program kładzie nacisk na wspieranie innowacyjności gospodarki oraz rozwoju MŚP. Duże znaczenie będzie miała także rozbudowa nowoczesnego systemu komunikacyjnego. Jego rozwój przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Istotnym kierunkiem realizacji programu jest także wspieranie rozwoju szkolnictwa średniego i wyższego. Zostanie także usprawniony regionalny system kształcenia ustawicznego oraz doskonalenia zawodowego. Jego rozwój przyczyni się do podniesienia kwalifikacji oświatowych i zawodowych mieszkańców. W ten sposób zwiększy się ich stopień adaptacji do zmian społecznych i gospodarczych w regionie. Podczas prac 51 gmin i powiatów zgłosiło 176 projektów do realizacji w ramach programu. O ich wyborze zadecyduje powołany specjalnie Regionalny Komitet Sterujący. Będą one wtedy finansowane z budżetu samorządów, państwa oraz środków pomocowych Unii Europejskiej. Program osłonowy wymaga akceptacji Rady Ministrów. Jego realizacja rozpocznie się trzy miesiące przed datą planowanych zwolnień w górnictwie.
Załączniki
Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego
Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego