Radni o rynku pracy

Wspólne posiedzenie doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Rynku oraz Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Śląskiego

Podczas spotkania radni dyskutowali o sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na czele z Dyrektorem Mieczysławem Płanetą, którzy szczegółowo omówili sytuację na wojewódzkim rynku pracy w 2012 roku oraz działania podejmowane na rzecz Regionalnego Rynku Pracy. Wysłuchali wystąpień zaproszonych gości, którzy omówili kwestie współpracy WUP z urzędami powiatowych.

Dyskutowano także kwestie związane z proponowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmianami w funkcjonowaniu systemów urzędów pracy. Zapoznano sie z wnioskami powiatowych urzędów pracy tym zakresie. Problematykę omówił Jerzy Kędziora, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Śląskiego i jednocześnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie.

Radni poruszali również sprawę bardziej efektywnego wykorzystania środków z Funduszu Pracy, które mogłyby być przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy. Stwierdzono także, że władze państwowe i samorządowe powinny podjąć wyzwanie oceny przyczyn likwidacji miejsc pracy w skali kraju i województwa w czasie ostatniego dwudziestolecia oraz odpowiedzią na pytanie jakie wywołało to skutki ekonomiczne i społeczne w Polsce, a zwłaszcza w województwie śląskim.

Na zakończenie członkowie obydwu komisji wnioskowali o to, aby sytuacja rynku pracy w województwie śląskim była jednym z tematów w porządku obrad sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w najbliższym czasie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki