Rynek pracy w województwie

Radni zapoznali się z informacjami WUP i urzędu statystycznego

Jednym z tematów poniedziałkowej sesji były kwestie związane z rynkiem pracy w regionie.

Według stanu na koniec maja br. w województwie śląskim zarejestrowanych było 214,5 tys. bezrobotnych. Najniższa stopa bezrobocia notowana jest w: Katowicach (5,6%), powiecie bieruńsko-lędzińskim (6,1%) oraz Bielsku-Białej (7,0%), natomiast najgorsza sytuacja jest w Bytomiu (20,9%), powiatach: myszkowskim (20,8%) i częstochowskim (20,7%). Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w województwie kobiety stanowią 52,7% (113 062 osoby), mieszkańcy obszarów wiejskich - 21,5%, osoby poprzednio pracujące - 84,1% oraz 6,1% - bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładu pracy. Z danych powiatowych urzędów pracy wynika, że w bieżącym roku w wyniku tzw. zwolnień grupowych pracę straciło ponad 6 tysięcy pracowników. Powiększa się liczba bezrobotnych podejmujących pracę. Wzrasta liczba osób rozpoczynających działalność gospodarczą, szkolenia oraz staże.

W 2012 roku województwo śląskie ze środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu otrzymało 232,7 mln złotych, w tym 62,0 mln z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast w bieżącym roku kwota ta wzrosła i wynosi 292,5 mln złotych. W ramach działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy na lata 2007-2013 alokacja wynosi 1 669 640 914,76 złotych. Według stanu na 24 czerwca 2013 roku WUP zakontraktował w ramach ogłoszonych konkursów kwotę 1 505 745 918,98 zł na realizację 1208 projektów. Z pomocy w ramach realizowanych projektów skorzystało i korzysta ponad 155 tysięcy osób. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej uzyskało blisko 14 tys. osób. Ponadto ze wsparcia szkoleniowo-doradczego skorzystało i korzysta ponad 2,8 tysięcy przedsiębiorców. Jeśli chodzi o statystykę, to w I kwartale 2013 roku w województwie śląskim było 1850 tysięcy pracujących, natomiast bezrobotnych 227 tysięcy. Do pracy poza województwo śląskie wyjechało 32 727 osób, a 38 409 to osoby z innych województw, które przyjeżdżają do naszego regionu pracować. Największy wskaźnik aktywności zawodowej odnotowuje się w grupie osób między 35-44 rokiem życia z wykształceniem wyższym, natomiast najniższy w grupie osób 55 lat i więcej z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. W naszym regionie więcej jest zatrudnionych mężczyzn (55,3%) niż kobiet (44,6%).

Swoje wystąpienia zaprezentowali m.in. Aurelia Hetmańska, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach, Mieczysław Płaneta, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
   Aurelia Hetmańska - dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach Mieczysław Płaneta - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach  Tadeusz Donocik - prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Załączniki