Jak przeciwdziałać HIV / AIDS

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się dziś spotkanie Zespołu ds. Realizacji Wojewódzkiego Harmonogramu w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016

Podczas spotkania zaprezentowano dotychczas podejmowane przez poszczególne instytucje inicjatywy z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS. Dyskutowano także na temat harmonogramu działań na rok 2014. Za priorytetowe uznano zadania dotyczące zapobiegania zakażeniom HIV - tzw. profilaktyka pierwszorzędowa z naciskiem na wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS. Za ważną uznano także zmianę postaw, zwłaszcza zwiększenie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

Województwo Śląskie regularnie wspiera działania związane z problematyką HIV/AIDS. W 2013 roku z budżetu samorządu przeznaczano łącznie 70 000 zł w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych zajmujących się tą profilaktyką.

Zadaniem zespołu jest koordynacja na terenie województwa działań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz określania celów i zadań wskazanych w Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Przewodniczący - Mariusz Kleszczewski - Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
 • Zastępca Przewodniczącego - Marek Piekarski - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,
 • Grzegorz Hudzik - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
 • Marek Beniowski - Konsultant Wojewódzki ds. Chorób Zakaźnych,
 • Ilona Wilczyńska-Pitura - Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Joanna Soworka-Wojniak - Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Tomasz Wojtasik - Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach,
 • Anna Szczegielniak - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny - Oddział Śląsk.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.