Recepta na bezrobocie

Eksperci z filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Częstochowie, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego opracowali „Program aktywizacji zawodowej i gospodarczej dla osób zagrożonych utratą pracy zatrudnionych w Hucie Częstochowa S.A., Hucie Stali Częstochowa Sp. z o.o. oraz spółkach zależnych od Huty Częstochowa S.A.”
Dokument został już zaprezentowany w Ministerstwie Gospodarki i uzyskał bardzo pozytywną opinię resortu. Program przewiduje dwa rodzaje wsparcia adresowanego zarówno do osób bezpośrednio zagrożonych utratą pracy jak i ponad 11 spółek zależnych powstałych w wyniku restrukturyzacji hutnictwa w Częstochowie. Około 3 tysięcy osób, które mogą stracić pracę otrzyma finansowe wsparcie w kwocie łącznej 25 mln zł z przeznaczeniem na różne formy aktywizacji zawodowej. W ramach w/w kwoty około 1100 osób może otrzymać 6 mln zł na szkolenia oraz preferencyjne możliwości samozatrudnienia lub przekwalifikowania. Ta część przedsięwzięcia będzie finansowana z rezerwy ministra gospodarki. Pozostałe 19 mln zł przeznaczone dla ok. 1900 osób mają otrzymać spółki zależne od Huty Częstochowa S.A. na utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy lub inne firmy na tworzenie nowych miejsc pracy. Koordynacją realizacji tej części programu mają się zająć Powiatowe Urzędy Pracy w Częstochowie, Kłobucku i Myszkowie pod nadzorem WUP. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowe Rady Zatrudnienia. Uzyskał również akceptację związków zawodowych oraz dyrekcji Huty Częstochowa S.A. Wczoraj program przyjęła Wojewódzka Rada Zatrudnienia a dzisiaj Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził program i wystąpił do Ministra Gospodarki o uruchomienie środków na jego wdrożenie. Podobne programy mogą znaleźć zastosowanie w innych częściach regionu. W jego ramach można by finansować roboty publiczne i interwencyjne, zawierać tzw. umowy absolwenckie, realizować niektóre prace drogowe i remonty szkół, prowadzić konserwacje rowów melioracyjnych, usuwać skutki powodzi, itp. Główną zaletą programu są założenia sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy. Ich realizacja złagodziłaby skutki przebudowy gospodarki w naszym regionie.