Bliżej funduszy strukturalnych

Im bliżej UE tym częściej Samorząd Województwa angażuje się w przedsięwzięcia promujące nie tylko członkostwo Polski w Unii ale przede wszystkim możliwości wykorzystywania funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju i gospodarczej restrukturyzacji województwa śląskiego
W mijającym tygodniu przedstawiciele Zarządu Województwa uczestniczyli w konferencjach i seminariach adresowanych do przyszłych beneficjentów unijnej pomocy. Podczas spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów oraz instytucji uprawnionych do ubiegania się o unijne pieniądze, otwierając spotkanie Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski przedstawił aktualny stan prac nad dokumentami programowymi oraz harmonogram działań związanych z realizacją w regionie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W wyniku zakończonej 31 lipca br., pierwszej tury negocjacji z Komisją Europejską w sprawie Narodowego Planu Rozwoju, Województwo Śląskie otrzyma w latach 2004 – 2006 kwotę 281,4 mln euro. Ilość wykorzystanych środków będzie zależała od jakości oraz sposobu realizacji poszczególnych projektów przez lokalne samorządy. Regionalny Program Operacyjny opiera się na trzech priorytetach. Pierwszy zakłada Rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. Kwota przeznaczona na wdrożenie tego projektu obejmie: dofinansowanie działań dotyczących modernizacji i rozbudowy regionalnego układu dróg, infrastruktury i ochrony środowiska, regionalnej infrastruktury badawczo-edukacyjnej, zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Przewidziano również dodatkowe fundusze na rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach warszawskiej i górnośląskiej w wysokości 158 mln euro. Na razie nie określono jeszcze kryteriów podziału tej kwoty pomiędzy obu beneficjentów. Drugi priorytet zakłada Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej orazi zasobów ludzkich i obejmuje następujące działania: rozwój zawodowy skierowany na dostosowanie zasobów ludzkich do potrzeb rynku pracy, reorientację zawodową dla osób odchodzących z rolnictwa, rozwój kadr regionalnej gospodarki, regionalne strategie innowacyjne wraz z transferem wiedzy oraz promocję przedsiębiorczości. Trzeci priorytet Rozwój lokalny obejmować będzie: rozwój obszarów wiejskich, restrukturyzację obszarów przemysłowych, rewitalizację obszarów zdegradowanych, lokalną infrastrukturę edukacyjną oraz mikroprzedsiębiorstwa. Nieznane są jeszcze kryteria podziału środków na realizację w/w priorytetów. Marszałek przedstawił również stan przygotowań wydziałów oraz jednostek Urzędu Marszałkowskiego do wdrażania funduszy strukturalnych, weryfikowania i monitorowania projektów infrastrukturalnych oraz bieżącego zarządzania ZPORRem w latach 2004 – 2006. Lepszemu funkcjonowaniu Urzędu w okresie poprzedzającym uruchomienie funduszy strukturalnych służyć będzie rozbudowa i poszerzenie kompetencji Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich. Realizację wielu zagadnień związanych z realizacją ZPORR w odniesieniu do zasobów ludzkich przejmie Wojewódzki Urząd Pracy. Elżbieta Bieńkowska – dyrektor Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich przedstawiła finansową konstrukcję poszczególnych działań w ramach ZPORR oraz przypomniała priorytety Programu w odniesieniu do województwa śląskiego. Mówiono także o kryteriach i procedurach towarzyszących procesowi kwalifikacji zgłaszanych przez wnioskodawców projektów a także przedstawiono przykłady weryfikacji wybranych projektów pod kątem prawidłowości ich sporządzenia przez wnioskodawców. Przewiduje się, że w październiku br. odbędą się rozmowy z tymi gminami, które przygotowały projekty spełniające wymagania Unii Europejskiej. Konsultacje będą dotyczyły około 500 projektów, wyłonionych z baz danych „Partner” Urzędu Marszałkowskiego oraz ISEKP Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Województwo Śląskie może także otrzymać około 1 mld euro na realizację projektów w ramach Programu Regionalnego oraz Sektorowych Programów Operacyjnych realizowanych przez poszczególne ministerstwa. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zapoznania się z procedurami weryfikacji projektów kwalifikowanych do dofinansowania z funduszy strukturalnych. W dniach 17-18 września Akademia Ekonomiczna w Katowicach gościła uczestników warsztatów i konferencji "Jak prawidłowo pisać wnioski o pozyskanie funduszy strukturalnych". Bogatymi doświadczeniami i wiedzą w tym zakresie dzielili się eksperci z walijskiego Uniwersytetu Glamorgan. W wystąpieniu poprzedzającym roboczą część konferencji, marszałek Michał Czarski podkreślił rolę jaką walijskie doświadczenia odgrywają w projektowaniu działań na rzecz pozyskiwania dla województwa śląskiego funduszy strukturalnych. Dobra współpraca w ramach międzyregionalnej umowy partnerskiej a także podobieństwo społeczno-gospodarczych uwarunkowań restrukturyzacji przemysłu sprawiają, iż wiele walijskich rozwiązań może posłużyć do tworzenia strategii przemian na Śląsku. W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli lokalnych samorządów oraz pracownicy naukowi AE. Walijscy eksperci dokonali przeglądu unijnych funduszy strukturalnych a następnie, na przykładzie swojego regionu, przedstawili modelowy cykl rozwoju projektu oraz przygotowania aplikacji o jego finansowanie z funduszy strukturalnych. W drugim dniu konferencji analizowano konkretne walijskie programy by uzyskać odpowiedź na pytanie jak w polskich warunkach osiągnąć sukces w aplikowaniu o fundusze strukturalne UE. Eksperci z Walii szczegółowo przedstawili sposoby tworzenia i redagowania dokumentów aplikacyjnych tak by zwiększyć szansę na pozytywne ich rozpatrzenie.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie z samorządami lokalnymi. Sala Sejmu Śląskiego, 16 września 2003  Spotkanie z samorządami lokalnymi otworzył Marszałek Michał Czarski  Konferencja na Akademii Ekonimicznej w Katowicach