Fundusze dla ochrony środowiska

Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Pod przewodnictwem Elżbiety Łukacijewskiej – przewodniczącej Podkomisji Stałej ds. monitorowania pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej działającej w ramach sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – odbyło się dzisiaj posiedzenie wyjazdowe poświęcone analizie wykorzystania w województwie śląskim przedakcesyjnych środków z funduszy ISPA, PHARE i SAPARD. Mówiono także o stopniu zaawansowania regionu w dostępie do środków na ochronę środowiska z funduszy spójności oraz strukturalnych. Spotkanie członków komisji z parlamentarzystami i samorządowcami posłużyło także do określenia głównych przeszkód, które utrudniają gminom dostęp do środków pomocowych. Wśród głównych problemów wnioskodawcy wymieniają najczęściej obawę o wygenerowanie w gminach wkładu własnego potrzebnego przy ubieganiu się o unijne pieniądze. Inną bolączką jest brak wykwalifikowanych kadr potrzebnych do tworzenia niezmiernie obszernej lecz niezbędnej dokumentacji towarzyszącej poszczególnym wnioskom i projektom. Członkowie Podkomisji stwierdzili, że województwo śląskie jest dobrze przygotowane do absorpcji unijnej pomocy. Wśród trzech w/w funduszy najwięcej wniosków z województwa śląskiego dotyczy funduszu SAPARD. W ramach ISPA zwraca uwagę małe wykorzystanie dużych środków dostępnych w tym funduszu. W odniesieniu do Śląska, zdecydowaną większość stanowią wnioski o dofinansowanie projektów związanych z gospodarką wodno – ściekową. Wszystkie sygnały o trudnościach i przeszkodach na drodze do proekologicznych funduszy pomocowych zgłaszane przez przyszłych beneficjentów owej pomocy są przez Podkomisję gromadzone i po opracowaniu przedstawiane w firmie wniosków stronie rządowej. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz członek Zarządu Województwa Śląskiego Wiesław Maras, który wyraził nadzieję, iż remanent dotychczasowych działań w zakresie finansowania ochrony środowiska oraz skuteczność w wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków pomocowych zapobiegną zmarnowaniu choćby jednego euro.