Śląski Samorząd Równych Szans

Nagrodzono projekty zwiększające udział osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia lokalnych społeczności. Specjalne wyróżnienie dla Urzędu Marszałkowski Województwa Śląskiego

Uroczysta gala konkursu „Śląski Samorząd Równych Szans” odbyła się dziś w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Do tegorocznego konkursu przystąpiło 11 miast i powiatów. Zaprezentowały one projekty mające na celu zwiększenie umiejętności edukacyjno-zawodowych osób z niepełnosprawnością, jak również przedsięwzięcia infrastrukturalne zapewniające im dostęp do przestrzeni publicznej.

Statuetkę „Śląskiego Samorządu Równych Szans” przyznano Miastu Gliwice za projekt ,,Każdy inny a wszyscy tacy sami” realizowany w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach.

W projekcie tym kapituła konkursu doceniła fakt opracowania i wdrożenia procedury płynnego przechodzenia dzieci z grup specjalnych do integracyjnych i masowych. Umożliwia to dziecku elastyczne przejście do grupy dającej mu lepsze możliwości rozwoju – zarówno z grup specjalnych do integracyjnych i masowych, jak i odwrotnie. Proces adaptacji, rozpoznawania możliwości rozwojowych i znalezienie dla dziecka odpowiednich form wychowania, opieki i edukacji stwarza konieczność płynnego i elastycznego postępowania. Istotnym aspektem projektu jest współpraca z rodzicami przedszkolaków. Polega on na organizacji warsztatów z zakresu integracji sensorycznej aktywizujących dziecko przez ćwiczenia i zabawy oraz dla rodziców z grup specjalnych ,,Ja i moje ciało”. W trakcie zajęć dąży się do harmonijnego rozwoju sfery psychicznej, fizycznej, społecznej i emocjonalnej. Innym elementem w projekcie jest grupa wsparcia dla rodziców, w ramach której stworzona zostaje okazja do dzielenia się własnymi doświadczeniami i przeżyciami.

Wyróżnienie przyznano dwóm projektom:

1. Miastu Rydułtowy za projekt „Park Sensoryczny (Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA) – utworzenie terenu usług rekreacyjnych w Rydułtowach”.

W 2013 roku w Rydułtowach powstał nowy park o powierzchni ponad 1 ha. Prosty układ alejek prowadzi kolejno do 5 placów. Każdy z nich odpowiada jednemu z zmysłów:

 • wzrok – główną funkcję na placu wzroku wyznacza kolor. Nasadzona tam została roślinność o intensywnym zabarwieniu przykuwającym wzrok oraz rośliny wabiące kolorowe motyle;
 • smak – plac ten nawiązuje do pierwotnej funkcji terenu, jaką były ogródki działkowe. Zaprojektowano teren, w którym nasadzone zostały rośliny jadalne: zioła, warzywa i owoce;
 • zapach – zastosowano tam całe powierzchnie roślin, które uwalniają intensywny zapach i mają właściwości antydepresyjne, uspokajające, odprężające, pobudzające, usprawniające myślenie;
 • słuch – teren z roślinami szeleszczącymi: trawami, delikatnymi krzewami oraz roślinnością wabiącą ptaki. W centralnej części placu umieszczono fontannę (kojący szum wody) oraz kolorową wiatę;
 • dotyk – zlokalizowano tam urządzenia zabawowe pobudzające manualny rozwój dzieci oraz urządzenie interaktywne dla wszystkich grup wiekowych.

Plac otoczono nasadzeniami o zróżnicowanej fakturze, które zachęcają do ich dotykania.

2. Gminie Pawłowice za projekt „PSIA ŁAPA DLA ŻAKA II”.

W projekcie tym skupiono się na rozwiązaniu problemu niższego wykształcenia dzieci w wieku 6-8 lat na terenie gminy. Zwrócono uwagę także na potrzebę ułatwienia beneficjentom projektu dostępu do specjalistów z obszaru szeroko pojętej rehabilitacji.

Przeprowadzono:

 • cykl dodatkowych zajęć edukacyjnych – dogoterapii, artterapii, przeprowadzono kurs języka angielskiego;
 • zajęcia logopedyczne – w ramach wczesnej interwencji przeprowadzono konsultacje wraz z wydaniem pisemnej diagnozy i opinii. Zorganizowano spotkania z logopedą dla obojga rodziców/opiekunów o charakterze edukacyjno-warsztatowym, na których rodzice dowiedzieli się, jak pomóc swojemu dziecku w prawidłowym rozwoju mowy;
 • kurs nauki pływania metodą Hallwicka dla dzieci wraz z rodzicem/opiekunem. Poprzez udział w różnego rodzaju aktywnościach wodnych, zabawach i grach dzieci nabyły nowe umiejętności (m.in. kontrolowanie oddechu i osiąganie bezpiecznych pozycji do oddychania oraz kontroli poruszania, równowagi w wodzie);
 • pokaz nabytych umiejętności dla społeczności lokalnej jako zwieńczenie projektu. Dzieci zaprezentowały przed dorosłymi wierszyki, piosenki, sposoby obchodzenia się z psem i swoje prace plastyczne. Odbył się pokaz psa asystującego.

Warto podkreślić, że coraz częściej samorządy, działając na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością, sięgają wyłącznie po środki własne.

Podczas gali wręczono podziękowania dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w konkursie: miastom Katowice, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Zabrze, Strumień, gminie Mszana oraz powiatom Cieszyńskiemu i Bieruńsko-Lędzińskimu.

Dzisiejsza gala stanowi zwieńczenie konkursu, którego celem jest wyłonienie projektów przyczyniających się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia lokalnych społeczności.

O statuetkę „Śląskiego Samorządu Równych Szans” mogły ubiegać się wspólnoty samorządowe wszystkich szczebli, a realizowane projekty mogły dotyczyć takich aspektów jak zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnością pod kątem informacji, przestrzeni publicznej, edukacji, wzmocnienia integracji społecznej, jak również zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Warto podkreślić, że jest to już trzecia odsłona konkursu w województwie śląskim, w którym startują samorządy o różnorodnym potencjale i świadome potrzeby coraz pełniejszego włączenia osób z niepełnosprawnością w życie społeczno-zawodowe.

Organizatorem konkursu w regionie jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie.

Jednocześnie Barbarze Daniel, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UMWŚ wręczono dyplom za podejmowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ciekawych inicjatyw na rzecz zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia lokalnych społeczności.

Rada Konkursu „Samorząd Równych Szans” doceniła efekty prowadzonych przez Samorząd Województwa Śląskiego działań, których celem jest przede wszystkim szeroko pojęta pomoc osobom dotkniętym niepełnosprawnością, jak również kształtowanie ich wizerunku jako pełnowartościowych członków społeczeństwa również na rynku pracy. Wymiernym tego przykładem są funkcjonujące w regionie zakłady aktywności zawodowej, gdzie obecnie zatrudnienie znalazło 379 osób z niepełnosprawnością.

W ocenie Rady Konkursu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej realizuje „unikatowe przedsięwzięcia, które służą bezpośrednio osobom z niepełnosprawnością, zmieniając niekiedy szarą rzeczywistość na przyjazną wszystkim”.

Wśród realizowanych działań wymieniono:

 • akcja „doradcy podatkowi niepełnosprawnym”
 • obchody Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej
 • przedświąteczne kiermasze rękodzieła osób z niepełnosprawnością
 • coroczne pikniki integracyjne o zasięgu regionalnym
 • zawody sportowe

W każdej z tych imprez masowych udział bierze około 2000 osób.

„Na szczególne podkreślenie zasługuje również realizacja projektu stażowego dotyczącego aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. W projekcie realizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych objęto wsparciem przeszło 200 osób z całego kraju, zapewniając im staże rehabilitacyjne w jednostkach administracji publicznej. Najwięcej w skali kraju – 5 osób w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego” – powiedział Aleksander Waszkielewicz, Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

Galę uświetnił występ finalistów I Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych „MocArt”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Śląskie przyjazne niespełnosprawnym - strona internetowa