Kolejne Inauguracje

Nowy rok akademicki rozpoczęły GWSH oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 

W samo południe w obu Uczelniach uroczystym przemarszem orszaku władz i profesorów Uczelni  rozpoczęły się uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego 2014-2015.

Po przemówieniu Rektora nastąpiła immatrykulacja przedstawicieli nowego rocznika studentów. 170 studentów rozpoczęło naukę  na Akademii Sztuk Pięknych.
Inauguracja to okazja do nagrodzenia zasłużonych nauczycieli i artystów. Tytuły Profesora Honorowego Akademii Sztuk Pięknych otrzymali: prof. Tadeusz Grabowski, prof. Roman Nowotarski, prof. Roman Starak i prof. Stanisław Wieczorek.
Wręczone zostały również odznaczenia i medale. Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Andrzej Gościniak,  w imieniu Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego,  wręczył Złote Odznaki profesorom Akademii.: Ireneuszowi Walczakowi, Marianowi Oslislo i Michałowi Klisiowi. W wystąpieniu Andrzej Gościniak podkreślił znaczenie Uczelni  w Regionie, w Polsce i na arenie międzynarodowej. Powiedział, że sztuka zaczyna być w coraz większym stopniu naszym towarem eksportowym. Przewodniczący Sejmiku życzył profesorom Akademii utalentowanych studentów,  a wszystkim sukcesów artystycznych.

Na otwarciu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach samorząd Województwa Śląskiego reprezentował Wicemarszałek Kazimierz Karolczak. Również i tam nastąpiło wręczenie Odznaki.  Z rąk Kazimierza Karolczaka Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymał prorektor GWSH prof. Andrzej Bisztyga.

Wykład inauguracyjny pt. „Innowacyjna gospodarka, społeczeństwo i nauka – perspektywy rozwoju do 2020 roku” wygłosiła Komisarz-elekt Komisji Europejskiej Elżbieta Bieńkowska. Podczas swojego wystąpienia poruszyła kwestie związane z przyszłością finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, a także podkreśliła konieczności zintensyfikowania współpracy polskiej nauki z narodową gospodarką celem zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności tej ostatniej.

Do Sejmiku dotarły również zaproszenia na rozpoczęcie roku akademickiego z Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Wyższej Szkoły Bakowości i Finansów z siedzibą w Katowicach.
Dziękujemy serdecznie za wszystkie zaproszenia.  Władzom Uczelni i Kadrze Naukowej życzymy sukcesów, a studentom udanych zaliczeń i sesji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.