Powstał program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2004
Zwiększy on możliwości wsparcia udzielanego przez Samorząd Województwa organizacjom pozarządowym, kościołom oraz stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd może powierzyć organizacjom wykonanie określonych zadań lub wesprzeć aktualnie realizowane. Współpraca w oparciu o nowe zasady może polegać na udzieleniu dofinansowania bądź wsparciu szkoleniowym i technicznym. Aby pozyskać zlecenia, organizacje muszą wziąć udział w konkursie. Daje to gwarancję sprawnej realizacji powierzonych zadań. Do głównych dziedzin współpracy należą m.in. upowszechnianie kultury, promocja zdrowia, sportu oraz turystyki, pomoc społeczna, przeciwdziałanie bezrobociu oraz integracja europejska. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi powstał na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ten akt prawny, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, nakłada na samorządy obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Linki do stron zewnętrznych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2004