W stronę społeczeństwa informacyjnego

Zakończono pierwsze w Województwie Śląskim badanie dotyczące zaawansowania procesów informatyzacji w urzędach gmin, miast i powiatów
Badanie przeprowadzono w ramach projektu PRELUDE, a jego celem była diagnoza stopnia informatyzacji w samorządach lokalnych, zarówno w znaczeniu infrastruktury teleinformatycznej, jak i funkcjonującego oprogramowania oraz planów rozwoju. W badaniu przeprowadzonym metodą on-line wzięło udział 129 spośród 184 samorządów lokalnych, co stanowi 70% wszystkich gmin i powiatów w regionie. Wyniki badania nie są zaskoczeniem. Można odnieść wrażenie, że następuje systematyczny i równomierny rozwój bazy sprzętowo-programowej, jednak nie widać myśli przewodniej kierunku informatyzacji urzędów. Badanie wykazało, iż nadal przeważa tendencja raczej do komputeryzacji niż informatyzacji. Samorządy posiadają dobrej jakości komputery i serwery, jednak nie wykorzystuje się ich potencjału. Nierzadko zdarza się, iż wysokiej klasy komputer spełnia funkcję maszyny do pisania bowiem "nie wykorzystuje się w pełni jego możliwości jako maszyny usprawniającej pracę urzędnika bądź jako urządzenia komunikacyjnego" - napisano w raporcie. Jednak dobre wyposażenie urzędów w sprzęt komputerowy, przy wzmocnieniu inwestycji w usługi sieciowe, może stanowić solidną podstawę dla rozwoju elektronicznej administracji (tzw. e-Government). System taki usprawnia i przyspiesza pracę urzędu oraz ułatwia obywatelom dostęp do informacji publicznej. Jego główną zaletą jest dostępność przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w momencie dogodnym dla obywatela pragnącego załatwić sprawę przez Internet, bez konieczności składania wizyty w urzędzie. Barierą dla rozwoju elektronicznej administracji jest również funkcjonowanie sieci i wykorzystanie wsparcia systemów informatycznych. Popularność nadal wykorzystywanych w urzędach połączeń modemowych, stanowi ograniczenie dla rozwoju usług sieciowych uniemożliwiając kontakt obywatela z urzędem wyłącznie poprzez sieć. Innym problemem jest wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. Wśród badanych samorządów tylko 10 jednostek wprowadziło taki system. Pozytywną tendencją jest fakt, iż większość urzędów planuje rychłe wdrożenie wspomnianego systemu, co wynika również z wymogu, jaki narzuca ustawa o podpisie elektronicznym. Słabe jest również wykorzystanie specjalistycznych systemów informatycznych, m.in.: informacji przestrzennej, zarządzania zasobami ludzkimi, czy wykorzystanie systemów jakości ISO. Urzędy deklarują jednak chęć wdrożenia ich w najbliższych latach. Wyniki badania, oprócz diagnozy stanu obecnego, posłużą także jako materiał wyjściowy dla samorządów pragnących wykorzystać środki z funduszy strukturalnych, zawierają bowiem dane o informatycznym potencjale urzędów. Badania będą prowadzone cyklicznie więc przyczynią się do określenia tendencji rozwojowych oraz udzielą odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu urzędy są przygotowane do funkcjonowania zgodnego z zasadami elektronicznej administracji.
Załączniki
Raport o stanie informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego