Uchwalono budżet Województwa Śląskiego na 2004 rok

Podczas XVI sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni przyjęli budżet Województwa na rok 2004
Planowane dochody ogółem wyniosą 663 918 200 zł. W tej kwocie dochody budżetu własnego stanowią 552 515 200 zł a zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 111.403.000 zł. Planowane dochody ogółem budżetu będą wyższe o 3,7% od planu dochodów po zmianach w roku ubiegłym. Wynika to z uchwalenia przez Radę Ministrów wydatków budżetu państwa, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2003 i zostaną zrealizowane w 2004 roku, pomimo braku dotacji na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego (2001 – 2003). W związku z wejściem w życie nowej Ustawy o dochodach samorządu terytorialnego, w 2004 roku zwiększą się także dochody z podatku od osób prawnych CIT z 8 000 000 zł w roku ubiegłym do 190 400 000 zł w roku 2004. O zwiększeniu tych dochodów zadecydowała likwidacja rządowych dotacji celowych oraz przeniesienie na samorząd województwa obowiązku finansowania regionalnych, pasażerskich przewozów kolejowych, zadań z zakresu medycyny pracy a także polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy. Nadal w gestii samorządu województwa pozostaje refundacja ustawowych ulg w ramach krajowej komunikacji autobusowej (m.in. PKS). Wydatki ogółem budżetu wyniosą 659 580 700 zł. Największe kwoty przeznaczone zostały na transport (309 968 027 zł), oświatę (68 041 023 zł) oraz kulturę (65 250 000 zł). Ochrona zdrowia otrzyma 22 031 700 zł a kultura fizyczna 6 205 000 zł. W roku 2004 Województwo spłaci również 8 mln zł kredytów bankowych.

Nowym i nader istotnym elementem budżetu jest uwzględnienie w nim pochodzącej z kredytu rządowego kwoty 103 890 000 zł na realizację „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Kwota ta stanowi pierwszą transzę środków przeznaczonych dla gmin i powiatów na realizację projektów zgłoszonych w ramach w/w programu. Stanowi ona budżet utworzonego specjalnie do realizacji tego programu „Funduszu dla Śląska”. W budżecie uwzględniono m.in. 42 732 027 zł na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. Na zakup kolejowych pojazdów szynowych może zostać przeznaczone 3 500 000 zł; zł. W 2004 roku na kontynuację budowy Drogowej Trasy Średnicowej zostanie przeznaczone 177 mln. zł. Na realizację inwestycji drogowych w ramach programów PHARE CBC 2001 i PHARE CBC 2002, jako wkład własny Województwa zarezerwowano 4, 7 mln. zł. Wysokość zadłużenia Województwa Śląskiego na koniec roku w stosunku do dochodów ogółem wyniesie 3,14 % przy ustawowej granicy na poziomie 60%. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu województwa. Za przyjęciem budżetu głosowało 27 radnych, przeciw było 13 a 4 radnych wstrzymało się od głosu. 


tagi: