Pieniądze dla wybranych

W ramach realizacji samorządowo - rządowego Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego trwa procedura oceny oraz wyboru wniosków w konkursie o dofinansowanie projektów zgłoszonych przez gminy i powiaty
W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, pod przewodnictwem marszałka Michała Czarskiego obraduje Komitet Sterujący, który merytorycznie oceni złożone projekty oraz podejmie decyzję o wyborze konkretnych przedsięwzięć wg obiektywnej skali punktowej. W pracach Komitetu uczestniczą przedstawiciele zainteresowanych gmin i powiatów (prezydenci, starostowie), członkowie zarządu województwa oraz eksperci z Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego. W dniach od 12 do 16 bm. Sekretariat Komitetu Sterującego dokonał oceny poprawności formalnej i kompletności wniosków. Niektórzy spośród beneficjentów zostali poproszeni o usunięcie braków formalnych i uzupełnienie dokumentacji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz postanowieniami zawartymi w Wytycznych dla wnioskodawców w konkursie ofert na dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów województwa śląskiego w ramach instrumentu „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości”, Komitet Sterujący wyłoni podlegające dofinansowaniu projekty do 30 stycznia br. Wykaz złożonych wniosków
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Od lewej: dyrektor Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Elżbieta Bieńkowska, marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski oraz prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz  Obraduje Komitetu Sterującego  Na pierwszym planie członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz