Ważne wydarzenia dla szkolnictwa wyższego w regionie

W dniu dzisiejszym obradowało Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W Sosnowcu otwarto aulę przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
30 stycznia w Sali Sejmu Śląskiego rozpoczęły się dwudniowe obrady Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jest ona jest zrzeszeniem rektorów 101 polskich szkół wyższych. W województwie śląskim rektorzy obradują po raz pierwszy. Dzisiaj omówiono realizację tzw. "Procesu Bolońskiego". Są to działania podjęte w 1999 roku przez 29 krajów europejskich, w celu dostosowania systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie atrakcyjności szkolnictwa wyższego w Europie. Dyskutowano także o wyzwaniach jakie stawia przed środowiskiem akademickim integracja europejska. Podkreślono potrzebę uporządkowania spraw edukacji oraz stworzenie wieloletniej strategii rozwoju nowoczesnego szkolnictwa. Akcentowano konieczność rozwoju kształcenia nauczycieli, tak aby byli przygotowani do nauczania więcej niż jednego przedmiotu oraz wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych. Otwierając konferencję wicemarszałek Województwa Śląskiego Sergiusz Karpiński omówił kwestie edukacji w regionie oraz przedstawił działania samorządu związane z realizacją Regionalnej Strategii Innowacji oraz programu „Prelude”. Spotkanie rektorów odbyło się z udziałem ministra edukacji narodowej i sportu Krystyny Łybackiej, ministra d.s. europejskich Danuty Hübner, wojewody śląskiego Lechosława Jarzębskiego oraz Edmunda Wittbrodta– byłego Ministra Edukacji. W dniu dzisiejszym miało miejsce drugie ważne dla rozwoju szkolnictwa wyższego wydarzenie. Otwarto budynek Międzywydziałowej Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. W jego skład którego wchodzi aula oraz centrum konferencyjne. Zajęcia w nim może odbywać ok. 1000 słuchaczy. Nowoczesny budynek jest wyposażony m.in. w klimatyzację oraz specjalne windy i podejścia dla niepełnosprawnych. Inwestycja kosztowała 22,9 mln złotych. W 76% finansowała go sama uczelnia. Podczas ceremonii otwarcia rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek podkreślił, że aula będzie służyć nie tylko studentom ale także mieszkańcom aglomeracji. Minister Krystyna Łybacka podkreśliła znaczenie tej inwestycji dla rozwoju szkolnictwa. "Każda inwestycja Uniwersytetu Śląskiego jest inwestycją w bazę edukacyjną województwa. Rozwój szkolnictwa to szansa na współzawodnictwo o znalezienie dobrego miejsca w zjednoczonej europie. Życzę Uniwersytetowi, aby kolonizował akademicko Śląsk jak najszerzej i jak najszybciej. Będzie to z pożytkiem dla każdego miasta w którym Uniwersytet Śląski postawi kolejny obiekt" – stwierdziła. Wicemarszałek Sergiusz Karpiński podkreślił dobrą współpracę Uniwersytetu z władzami regionu oraz samorządami lokalnymi dla dobra mieszkańców. "Bardzo się cieszymy, że jest to uniwersytet otwarty a nie enklawa akademicka. To co będzie dobre dla Uniwersytetu będzie dobre dla regionu" – dodał. W otwarciu uczestniczyli m.in. wojewoda śląski Lechosław Jarzębski oraz prezydent Sosnowca Kazimierz Górski. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Katowice oraz koncert Zespołu Muzyki Dawnej "AGERE GRATIAS ANTIQUA".
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Otwarcie zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Przemawia wicemarszałek Województwa Śląskiego Sergiusz Karpiński. Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Sali Sejmu Śląskiego Otwarcie budynku Międzywydziałowej Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu Wstęgę przecina Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka Przemawia rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek W uroczystości uczestniczył wicemarszałek Województwa Śląskiego Sergiusz Karpiński (na pierwszym planie) Zajęcia w auli może odbywać ok. 1000 słuchaczy. Wpis do księgi pamiatkowej. Senator Krystyna Doktorowicz oraz marszałek Sergiusz Karpiński