Obradowała Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Konsultacje w sprawie założeń wdrożenia krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce były głównym punktem spotkania

W obradach udział wziął wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Utworzenie krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa jest jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji. Konsultacje, spotkania i debaty w tej sprawie odbywają się w całej Polsce. Podczas środowych obrad komisji szczególną uwagę zwrócono na aspekt bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji przedstawili dane z lat 2011-2015 dotyczące m.in. wypadków drogowych, liczby ofiar i rannych tych zdarzeń a także liczby zdarzeń drogowych spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu. Z informacji wynika, że liczby te z roku na rok spadają. Przedstawiono także porównanie liczby przebadanych na zawartość alkoholu w stosunku do liczby zdarzeń spowodowanych przez kierujących pod wpływem alkoholu w woj. śląskim w latach 2011–2015. W 2011 dokonano 800 tyś. takich badań, w 2015 aż 3,5 mln - w tym czasie liczba zdarzeń spadła z 1819 w 2011 r. do 995 w 2015r.

Prowadzący spotkanie przedstawili założenia do konsultowanej mapy zagrożeń. Mapy mają być uniwersalnymi narzędziami służb i instytucji, służącymi wspólnemu zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym. Zdaniem autorów koncepcji, aktywna współpraca tych podmiotów oraz ich zaangażowanie, znacznie wpływają na poprawę bezpieczeństwa obywateli.

Mapa ma być odzwierciedleniem zagrożenia już dostrzeżonego i zarejestrowanego przez służby. Wskazywać będzie także zagrożenia ujawnione przez obywateli, co zdaniem autorów może zaktywizować społeczności lokalne w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Mapa zawierać będzie prognozy zagrożeń, również w związku z organizacją różnorodnych „imprez”, służyć będzie także ocenie i optymalizacji dotychczasowych struktur organizacyjnych służb, w tym Policji. Dane tam zwarte pomogą w weryfikacji publikowanych przez ośrodki badania opinii publicznej ocen poczucia bezpieczeństwa obywateli z analizami/danymi własnymi Policji. Co istotne, mapa stanie się jednym z narzędzi wymiany informacji między służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli.

Do końca lutego zaplanowano szereg spotkań na wszystkich poziomach struktur państwowych i samorządowych, aż do szczebli rad osiedli na temat mapy zagrożeń. Harmonogram spotkań w gminach województwa śląskiego na bieżąco publikowany jest na stronie slaska.policja.gov.pl.

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podjęła także uchwały w sprawie powołania zespołów specjalistycznych działających przy radzie. Zajmą się one edukacją, nadzorem i kontrolą ruchu, inżynierią drogową oraz ratownictwem drogowym.


Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działa przy Marszałku Województwa Śląskiego jako zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rada określa i koordynuje działania administracji publicznej w tym zakresie, a w szczególności opracowuje m.in. regionalne programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniuje projekty aktów prawa miejscowego, zatwierdza plany wydatków WORDów w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i inicjuje działalność informacyjno-edukacyjną oraz kształcenie kadr w tym obszarze.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Mapa wypadków drogowych z udziałem pieszych