Z Pyrzowic do Wiednia?

Dzisiaj Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz spotkał się z przedstawicielami austriackich linii lotniczych Austrian Airlines
Celem spotkania było poznanie możliwości uruchomienia połączenia lotniczego Katowice–Wiedeń. Marian Jarosz przedstawił argumenty przemawiające za otwarciem stałego połączenia lotniczego. Nasz region jest obszarem o dużym potencjale rozwojowym. Uruchomienie połączenia z Katowicami ułatwi austriackim firmom dostęp do obiecującego rynku zbytu. Aglomeracja Górnośląska to obszar wysoko uprzemysłowiony, na którym zlokalizowane jest wiele zagranicznych inwestycji. To także najgęściej zaludniony obszar w Polsce z dużą liczbą potencjalnych pasażerów zainteresowanych szybkim i wygodnym połączeniem z Wiedniem. Połączenia lotnicze mogą ułatwić austriackim firmom dostęp do chłonnego rynku zbytu o dużej koncentracji przemysłowej w aglomeracji górnośląskiej. Atutem województwa jest duża liczba inwestycji zagranicznych. Marian Jarosz podkreślił, że Samorząd Województwa prowadzi aktywną współpracę z wieloma regionami europejskimi. W styczniu b.r. podpisano Porozumienie o Współpracy pomiędzy Województwem Śląskim Styrią. Austriaccy goście interesowali się gospodarczym potencjałem regionu, podkreślając, że tempo i zakres przemian gospodarczych będą miały wpływ na decyzję Austrian Airlines o otwarciu tego połączenia.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Robert Stainoch (w głębi) - dyrektor Austrian Airlines na Polskę  Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim