Śląskie w centrum ważnych decyzji

Przyjęcie kodeksu dobrych praktyk w zakresie polityki senioralnej, obsługa programu „Rodzina 500+” i problematyka ochrony zdrowia, w tym finansowanie onkologii, to najistotniejsze z tematów, nad którymi pracował Konwent Marszałków RP w Szczyrku

Pierwsza część posiedzenia plenarnego konwentu dotyczyła kwestii związanych ze służbą zdrowia. Konwent zwrócił uwagę na brak czytelnych i długofalowych zasad finansowania sektora ochrony zdrowia, co w konsekwencji prowadzi do powstawania kolejek pacjentów i zadłużania się jednostek ochrony zdrowia. Tematem rozmów była ponadto potrzeba zwiększenie puli środków publicznych na profilaktykę tzw. chorób cywilizacyjnych.

Marszałkowie zajęli się też kwestią ewentualnego przygotowania krajowego programu działań na rzecz rozwoju sektora uzdrowiskowego w Polsce. Sektor ten wymaga podjęcia pilnych działań zapobiegających jego degradacji i ma wpłynąć na wzrost konkurencyjności oferty turystyczno-leczniczej.

Konwent wyraził również zaniepokojenie w związku z opóźnieniami związanymi z przygotowaniem map potrzeb zdrowotnych i platformy e-zdrowie. Ich sprawne wdrożenie jest warunkiem ubiegania się przez samorządy o środki europejskie na projekty z zakresu ochrony zdrowia.Jako pilne Konwent wskazał działania zmierzające do wprowadzenia zmian w obowiązującym pakiecie onkologicznym.

W części obrad konwentu dotyczącej służby zdrowia uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza. Za jego pośrednictwem przedstawiciele samorządów zaapelowali do strony rządowej o współpracę i dyskusję na temat zmian w służbie zdrowia.

Drugą część posiedzenia zdominowała problematyka polityki senioralnej. Organizatorzy warsztatów odbywających się w trakcie pierwszego dnia konwentu przedstawili rekomendacje w postaci „Kodeksu dobrych praktyk polityki senioralnej”. Celem warsztatów było wypracowanie i wdrażanie w regionach propozycji, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia osób starszych.

„Postępujący proces starzenia się społeczeństwa i zwiększone zapotrzebowanie na świadczenia służby zdrowia to problemy, które dotykają wszystkich regionów. Rolą samorządów jest zapewnienie dostępu do służby zdrowia na najwyższym poziomie, a także tworzenie warunków do dobrego i godnego starzenia się. Podjęliśmy w tym zakresie szereg inicjatyw w ramach projektu „Śląskie dla Seniora” i chcemy wyznaczać standardy dla wszystkich województw. Finansowanie służby zdrowia to z kolei problem, który musi być rozwiązany na poziomie rządowym. Jako konwent apelujemy m.in. o urealnienie wartości kontraktów zawieranych z NFZ, a także o zwiększenie wyceny świadczeń onkologicznych i przeprowadzenie nowego kontraktowania” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

Wśród przyjętych 18 rekomendacji znalazły się m.in. kwestia uwzględnienia „srebrnej gospodarki” i osób starszych jako grupy konsumenckiej, zwiększenie dostępności do usług medycznych, także w kontekście obszarów wiejskich, czy realizacja kampanii promującej zdrowy tryb życia i aktywność w każdym wieku.

„Bardzo szybko się starzejemy jako region i grozi nam w dłuższej perspektywie czasu zjawisko depopulacji. Na ponad 4,5 mln mieszkańców województwa prawie 20 proc. to osoby w wieku poprodukcyjnym. Warto zauważyć także, że problemy populacyjne regionu to nie tylko ujemny przyrost naturalny, ale też ujemne saldo migracji” – przekonywała Bożena Borowiec, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Ważnym problemem, na który wskazał konwent, było finansowanie obsługi projektu „Rodzina 500+”. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, w imieniu samorządów województw, wydają decyzje administracyjne w sytuacji, kiedy jeden z członków rodziny wnioskodawcy przebywa lub jest zatrudniony w innym kraju UE.

Pierwsze dni funkcjonowania programu wskazały na duże zainteresowanie tym świadczeniem, problem w tym, że dotąd nie zostały przekazane środki na obsługę tego zadania. Tylko w przypadku województwa śląskiego oszacowano te koszty na ok. 700 tys. zł rocznie.

Marszałkowie wydali też wspólne stanowisko w sprawie aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014. Dokument ten nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia 50-procentowego poziomu recyklingu odpadów komunalnych w 2020 roku. „Osiągnięcie tak wysokiego poziomu recyklingu odpadów komunalnych już w 2020 r. wydaje się nierealne. Tak wysoka efektywność nie jest co prawda narzucona przez przepisy europejskie, ale jej brak może wiązać się z koniecznością zapłaty przez gminy wielomilionowych kar pieniężnych”– dodaje marszałek Saługa.

W ostatniej części konwent zajął się kwestią optymalizacji działań Urzędów Marszałkowskich w obszarze promocji gospodarczej i wspierania eksportu, a także aktualnymi zagadnieniami wdrażania funduszy europejskich, procedurą akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz powołaniem zespołu roboczego ds. wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie w Szczyrku było pierwszym posiedzeniem Konwentu Marszałków Województw RP w ramach śląskiej prezydencji. Marszałkowie spotkają się jeszcze podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, gdzie 19 maja br., odbędzie się debata na temat wyzwań rozwojowych i priorytetów polityki regionalnej, a także 21-23 czerwca w Ogrodzieńcu.

Konwent Marszałków jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, które reprezentuje interesy wszystkich 16 województw. Podczas obrad konwentu, którym przewodniczy marszałek województwa sprawującego prezydencję, pozostali marszałkowie, przedstawiciele samorządów lokalnych, reprezentanci administracji rządowej i przedstawiciele instytucji centralnych analizują propozycje zmian w przepisach dotyczących samorządów, omawiają aktualne zagadnienia związane z działalnością samorządów i współpracują ze sobą dla wspólnego dobra własnych regionów i całego kraju.

Na każdym z Konwentów ustalane są wspólne stanowiska, które następnie przekazywane są urzędom, instytucjom czy parlamentarzystom, aby działania Konwentu miały jeszcze większy wpływ na kształt działań państwa dotyczących samorządu. Inicjatorem Konwentu Marszałków był Jan Olbrycht – Marszałek Województwa Śląskiego w latach 1998-2002. Pierwsze posiedzenie Konwentu odbyło się w grudniu 1998 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
konwent.slaskie.pl

Filmy