Więcej edukacji regionalnej w szkołach

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję w sprawie edukacji regionalnej w nowej „Podstawie programowej kształcenia ogólnego”

Zdaniem radnych problemem polskiego systemu oświaty jest brak możliwości kompleksowej realizacji edukacji regionalnej. Szansą na poprawę sytuacji są zainicjowane przez MEN prace nad podstawą programową kształcenia ogólnego.

„Kształtowanie obywatelskiej odpowiedzialności za region i poczucia zakorzenienia, potrzebnego dla prawidłowego rozwoju osobowego, powinno stać się jednym z ważnych zadań polskiej szkoły. Konieczność zmian uświadamiają wyniki badań przeprowadzonych w województwie śląskim, gdzie 90% uczniów nie potrafi wskazać ani jednego wydarzenia lub postaci z historii regionu” – czytamy w rezolucji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid. 


tagi: