Nowa strategia dla społeczeństwa informacyjnego

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+

W ciągu sześciu lat, które upłynęły od opracowania i przyjęcia poprzedniej Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego (do roku 2015), nastąpiły ogromne zmiany w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa, dostępnych technologii i otoczenia ekonomicznego. Obecnie 44% Polaków korzysta ze smartfonów, podczas gdy pierwsze telefony z systemem Android pojawiły się dopiero na początku 2009 roku. 3 na 5 użytkowników smartfonów korzysta przy ich pomocy z Internetu. Znacząco poszerzyła się także oferta dostępu do Internetu bezprzewodowego. Około 98% Polaków jest w zasięgu sieci 3G (ok. 20 Mb/s do użytkownika końcowego), a ponad 60% w zasięgu LTE (nawet do 100 Mb/s do użytkownika końcowego). W województwie śląskim budowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego sieci światłowodowe – w tym ponad 450 km sieci światłowodowej w ramach projektu Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa.

Nowa Strategia koncentruje się na trzech głównych celach: rozwoju kompetencji cyfrowych, zwiększeniu dostępności danych publicznych oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych. Będzie wspierać wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki m.in. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i szerokie udostępnianie danych publicznych. Celem jest także „Stworzenie Polski Cyfrowej”, m.in. dzięki promocji e-usług publicznych.

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+ wpisuje się także w co najmniej dwa z czterech obszarów priorytetowych zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+”, tj.: szanse rozwojowe mieszkańców oraz nowoczesna gospodarka. Dokument wspiera także realizację celów zdefiniowanych w ramach „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”.

Realizacja Strategii przyczynić się powinna do podniesienia potencjału regionu w obszarach wybranych jako inteligentne specjalizacje, szczególnie w zakresie projektowania, świadczenia i korzystania z zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Realizacja celów Strategii będzie wymagała przede wszystkim zgodnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, organizacji społecznych i przedsiębiorców. Rolą samorządu wojewódzkiego jest stworzenie ram dla takiej współpracy i jej animowanie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+