Pomóc niepełnosprawnemu wejść na rynek pracy

Konferencja „Zakład Aktywności Zawodowej” jako etap w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej- dobre praktyki”

"Bardzo nam zależy, aby osoba niepełnosprawna znalazła się na rynku pracy. W kraju udało się stworzyć ścieżkę zatrudnienia od Warsztatów Terapii Zajęciowej po Zakłady Aktywności Zawodowej. Kolejnym krokiem powinno być pojawienie się niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”, powiedziała Aleksandra Skowronek, wicemarszałek Województwa Śląskiego podczas otwarcia obrad. Zaznaczyła, że problemem w zatrudnieniu jest „blokada mentalna” pracodawców oraz brak wiedzy i doświadczenia związanego ze stworzeniem odpowiednich warunków pracy dla niepełnosprawnego pracownika.

Głównym tematem spotkania przedstawicieli ZAZ była prezentacja swoich osiągnięć.

Obecnie w województwie śląskim działa 12 ZAZ. Niepełnosprawni pracownicy wykonują m.in. prace gastronomiczne, stolarskie, poligraficzne, introligatorskie, prowadzą gospodarstwa rolne oraz świadczą usługi hotelarskie i gastronomiczne. Zakłady Aktywności zatrudniają w województwie ponad pół tysiaca osób.

Łącznie na dofinansowanie kosztów działalności 12 zakładów aktywności zawodowej Samorząd Województwa Śląskiego przeznaczy kwotę ok. 9,8 mln zł. Pieniądze te pochodzą z PFRON. Ponadto w budżecie własnym Województwa Śląskiego na bieżącą działalność zakładów aktywności zawodowej w 2016 r. zabezpieczono ok. 671 tys. zł.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki
Więcej informacji o Zakładach Aktywności Zawodowej

Linki do stron zewnętrznych
Zakłady Aktywności Zawodowej w województwie