W stronę społeczeństwa informacyjnego

W Katowicach rozpoczęła się międzynarodowa konferencja „eGovernement w regionach” zorganizowana w ramach projektu PRELUDE (Wspieranie Regionalnego i Lokalnego Rozwoju Gospodarki Cyfrowej w Europie)
Przez dwa dni w siedzibie Banku Śląskiego przy ul. Chorzowskiej przedstawiciele samorządów, instytutów badawczo– rozwojowych oraz firm innowacyjnych poznawać będą najnowsze rozwiązania dotyczące zastosowania technologii komunikacji i informacji służące usprawnieniu pracy administracji publicznej w regionach. Konferencja pełni również rolę forum wymiany doświadczeń z zakresu informatyzacji polskich urzędów i instytucji publicznych. Pierwszej części konferencji przewodniczył Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski, który witając zagranicznych i krajowych gości spotkania podkreślił wagę jaką w naszym regionie przywiązuje się do wdrażania idei społeczeństwa informacyjnego, jako jednego z głównych czynników zbliżających nasz kraj do standardów, które w tej dziedzinie obowiązują w UE. Podkreślając rolę informatyzacji administracji publicznej marszałek przypomniał, że nasz region jest jedynym w Polsce województwem uczestniczącym w programie Prelude. Jako jedyni w kraju realizujemy także przyjęta przez Sejmik Województwa i wysoko ocenianą w Brukseli, regionalną strategię innowacji. O regionalnych i społecznych aspektach rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz znaczeniu poszczególnych elementów programu e-Government mówił Olivier Pascal, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Komisji Europejskiej. „Społeczeństwo informacyjne to zagadnienie, którego obecność w Narodowym Planie Rozwoju jest wręcz nieodzowna. W krajach wstępujących do UE należy usilnie promować wszelkie rozwiązania poszerzające dostęp obywateli do administracji publicznej oraz przyspieszać proces informatyzacji urzędów i instytucji publicznych. Celem takich działań jest nie tylko osiągnięcie postępu cywilizacyjnego lecz także ułatwienie pracy i życia urzędnikom oraz petentom” – powiedział Olivier Pascal. Chodzi o to by w niedalekiej przyszłości obywatel mógł załatwić większość formalności w urzędach publicznych bez konieczności ich odwiedzania. Po upowszechnieniu się podpisu elektronicznego oraz wprowadzeniu skutecznych zabezpieczeń dostępu i poufności danych, składanie dokumentów i formularzy (pobieranych także z sieci) będzie się odbywało poprzez Internet. Możliwe też będzie monitorowanie przez obywatela poszczególnych faz rozpatrywania przez urząd danej sprawy. Jednym z ważniejszych elementów strategii e-Government jest również rozbudowa szerokopasmowych łącz internetowych o wielkiej przepustowości (broadband strategy). Tworzenie regionalnych sieci takich połączeń oraz łączenie ich z krajowymi oraz europejskimi systemami tej kategorii będzie sprzyjać współpracy i wymianie informacji pomiędzy instytucjami, uczelniami, instytutami badawczo-rozwojowymi oraz organizacjami zrzeszającymi firmy sektora MŚP. Takim działaniom KE będzie aktywnie sprzyjać. Możliwe jest także korzystanie z funduszy strukturalnych na realizację celów związanych z wdrożeniem e-Government. Główne cele programu Prelude przypomniał Javier Ossandon prezes Europejskiej Inicjatywy Sieci Teleinformatycznej Władz Lokalnych ELANET wspierającej pod auspicjami Komisji Europejskiej lokalne i regionalne władze w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. Mówca zaproponował stworzenie dla Śląska specjalnego scenariusza, według którego należałoby opracować optymalne warunki dla rozwoju innowacji w sektorze naukowo-badawczym i MŚP. „Jak wykorzystać fundusze strukturalne do wspierania innowacji ? Czy są już warunki do podejmowania przedsięwzięć publiczno-prywatnych na rzecz sektora naukowo-badawczego ? Jak przezwyciężać problemy spowalniające innowacyjność i od kogo to zależy” – pytał Javier Ossandon namawiając uczestników konferencji do debaty na ten temat. Wiele uwagi mówca poświęcił promowaniu i wspieraniu regionalnych klasterów tak by usprawniać i rozwijać ich wewnętrzną sieć kooperacyjnych powiązań i usuwać przeszkody hamujące innowacyjność niezbędną do działania w warunkach europejskiej konkurencji. Pierwszy dzień obrad konferencji jest poświęcony prezentacji zagranicznych przedsięwzięć w tej dziedzinie. Ignasi Albors, Dyrektor CAT 365 przedstawił dokonania w zakresie informatyzacji administracji w Katalonii. Doświadczenia klasteru GAUDI w zakresie usprawniania administracji na poziomie europejskim przedstawiła Marta Almela, menedżer projektu LOCARLET z Hiszpanii. Pasi Ahonen z Centrum Eksperckiego Regionu Kouvola w Finlandii przedstawił osiągnięcia z zakresu wykorzystania przez administrację publiczną systemów informacji przestrzennej. W przerwie obrad marszałek Michał Czarski spotkał się z Olivierem Pascalem. Rozmowa dotyczyła udziału Województwa Śląskiego w programie Prelude oraz przedsięwzięć wspierających innowacyjność szczególnie w ramach sektora MŚP. Marszałek poinformował o stworzeniu szerokopasmowego, wysokowydajnego łącza internetowego pomiędzy Politechniką Śląską a Uniwersytetem Śląskim oraz o planach przyłączania do tej „internetowej autostrady” innych śląskich uczelni. Połączenie tego systemu z europejską siecią podobnych łącz otwiera wiele nowych możliwości w zakresie wymiany myśli naukowej, współpracy ośrodków naukowo-badawczych, inicjowania międzynarodowych przedsięwzięć naukowych, itp. Olivier Pascal interesował się stopniem informatyzacji regionalnej administracji oraz strategią restrukturyzacji śląskiej gospodarki i społecznych konsekwencji tego procesu. Dzisiejsze obrady konferencji zakończą się warsztatami na temat rozwoju współpracy pomiędzy klasterem firm śląskich uczestniczących w programie PRELUDE a europejską inicjatywą GAUDI - Innowacyjność i kreatywność w zakresie rozwoju europejskiego systemu eGovernmet. Na jutro zaplanowano prezentację projektów z zakresu informatyzacji administracji publicznej na szczeblu regionalnym realizowanych na Śląsku, w Małopolsce i na Podlasiu. Interesująco zapowiadają się prezentacje przedstawicieli samorządów Częstochowy, Łodzi oraz Radlina. Organizatorem konferencji jest: Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Koordynatorem projektu PRELUDE jest Anna Słupina aslupina@silesia-region.pl
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plakat z konferencji Inauguracja Konferencji Marszałek Michał Czarski spotkał się z przedstawicielem KE Olivierem Pascalem Jednym z zagranicznych gości konferencji jest Javier Ossandon, prezes inicjatywy Elanet

Linki do stron zewnętrznych
Projekt PRELUDE
Program Konferencji
ELANET