Mamy standardy rowerowe

Samorządy będą mogły stosować podobne zasady w rozwoju infrastruktury rowerowej

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wprowadził „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”.

„W ubiegłym roku pomiędzy Województwem Śląskim i Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym została podpisana deklaracja w sprawie realizacji wspólnej polityki rowerowej. Przyjęcie standardów obowiązujących w całym województwie jest kluczowym i podstawowym elementem dalszych działań i współpracy” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Standardy zawierają warunki techniczne służące planowaniu, projektowaniu i wykonywaniu infrastruktury rowerowej. Bazują na przykładach dobrych praktyk oraz analizie problemów, z jakimi spotyka się ruch rowerowy w Polsce.

Zasady te mają uporządkować zarządzanie powstającej infrastruktury rowerowej oraz wskazać część gotowych rozwiązań do wykorzystania w pracach projektowych i w terenie. Będą one obowiązywać samorząd województwa i jego jednostki organizacyjne, m.in. Zarząd Dróg Wojewódzkich. Mają służyć też wszystkim gminom i powiatom jako wytyczne na wszystkich etapach projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej.

Wytyczne stanowią także realizację zapisów Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. W tych dokumentach zapisano konieczność budowy sieci dróg/tras rowerowych wg jednolitych zasad.

Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej będą obowiązkowo stosowane przy sporządzaniu m.in.

  • specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) jako załącznik do ogłaszanych postępowań przetargowych;
  • opracowań studialnych o charakterze strategicznym, np. strategie transportowe, plany rozwoju transportu, strategie i koncepcje rowerowe, plany mobilności aktywnej, strategie rekreacyjne i turystyczne itp.;
  • studiów koncepcyjnych związanych z przebudową układu drogowego;
  • studiów wykonalności dotyczących infrastruktury transportowej;
  • projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących budowy, przebudowy i remontu dróg, ulic, placów i stref ruchu;
  • projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących budowy, przebudowy i remontu samodzielnych dróg dla rowerów;
  • projektów stałej organizacji ruchu;
  • projektów budowlanych i wykonawczych obiektów inżynieryjnych: mostów, kładek i tuneli;
  • inwestycji związanych z transportem zbiorowym;
  • innych inwestycji związanych z ruchem rowerowym (np. parkingi rowerowe).
Załączniki
Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej