Wsparcie dla polityki społecznej

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął I edycję konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Na dofinansowanie 22 projektów spośród 143 jakie wpłynęły na konkurs na zadania w dziedzinie polityki społecznej przeznaczono 301 985 zł. Projekty będą realizowane w ramach programów celowych dotyczących: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych, wsparcia osób starszych w środowisku lokalnym oraz wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących zatrudnienia. W ramach konkursu na zadania w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyłoniono 10 ofert spośród 83 złożonych. Na ich realizację przeznaczono 118 900 zł. Dofinansowane zadania dotyczą realizacji programów celowych obejmujących wsparcie rodzin z problemem alkoholowym oraz profilaktyki uzależnień. Zgodnie z regulaminem konkursów wnioski o dofinansowanie złożyły podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące na terenie województwa śląskiego zadania z obszaru polityki społecznej. Przy wyborze projektów oceniano m.in. ich znaczenie dla celów programu, zasięg terytorialny, kalkulację kosztów oraz stopień możliwości realizacji zadania i udokumentowane rekomendacje.
Linki do stron zewnętrznych
Lista dofinansowanych projektów w dziedzinie polityki społecznej (Strona ROPS)
Lista dofinansowanych projektów w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (strona ROPS)