Asturia – Województwo Śląskie

Datę 11 czerwca 2004 nosi porozumienie o współpracy pomiędzy hiszpańską Asturią a Województwem Śląskim
Podczas okolicznościowej uroczystości w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisy pod umową złożyli minister ds. przemysłu i zatrudnienia Rządu Księstwa Asturii – Graciano Torre González oraz marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. W ceremonii uczestniczył także Charge d'Affairs Ambasady Królestwa Hiszpanii w RP - José Maria Valdemoro. Dokument otwiera drogę do dalszego rozwoju współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie rozwiązywania gospodarczych i społecznych problemów, z jakimi samorządy obu regionów stykają się w procesie restrukturyzacji przemysłu i rynku pracy. Podobieństwo Śląska i Zagłębia do Asturii wyrażające się w słabnącej, na rzecz innych branż, roli górnictwa i przemysłu hutniczego skłania do współdziałania w dziedzinie rekultywacji terenów poprzemysłowych, pozyskiwania środków unijnych na rozwój regionalny oraz dostosowania się do wymagań i standardów obowiązujących w UE. Dzieląc się wrażeniami z ubiegłorocznego pobytu w Oviedo i Gijón, marszałek Michał Czarski wysoko ocenił skuteczność Asturyjczyków w angażowaniu funduszy strukturalnych do działań wspierających rozwój i proeuropejską przebudowę regionalnej gospodarki. Hiszpanie osiągają pełne pokrycie finansowe dla projektów współfinansowanych przez UE. W pobliżu Oviedo funkcjonuje park przemysłowy, w regionie działają clustery i funkcjonują mechanizmy sprzyjające rozwojowi sektora MŚP. Duża w tym zasługa rządowego Instytutu Rozwoju Gospodarczego Księstwa Asturii IDEPA. Bardzo prężnie działa też Asturyjska Izba Gospodarcza, która zrzesza większość działających w regionie przedsiębiorców i w ub. roku podpisała umowę o współpracy z katowicką Regionalną Izbą Gospodarczą. Podczas serdecznej rozmowy z hiszpańską delegacją marszałek Michał Czarski zadeklarował poparcie dla zorganizowania w Katowicach misji gospodarczej z udziałem potencjalnych inwestorów z Asturii oraz zaproponował nawiązanie bliższej współpracy kulturalnej pomiędzy regionami.Minister Graciano Torre González ponowił propozycję udostępnienia Województwu Śląskiemu części powierzchni nowej siedziby przedstawicielstwa Asturii w Brukseli. Hiszpanie podzielili zainteresowanie przyjazdem do Katowic regionalnej misji gospodarczej. Przekazali również propozycję udziału Województwa Śląskiego w dwóch interesujących projektach, których wspólna realizacja mogłaby być współfinansowana ze środków unijnych. Program Equal Progresa zmierza do identyfikacji oraz łagodzenia problemów sektora MŚP związanych z przemianami wynikającymi z globalizacji i przekształcania gospodarki, w której miejsce przemysłu przejmuje wiedza, sektor naukowo- badawczy oraz usługi. Jednym z elementów tego programu jest projekt wzmocnienia społecznej roli kobiet oraz wprowadzenia zachęt oraz zasad gwarantujących kobietom równoprawny dostęp do rynku pracy. Druga z propozycji została zgłoszona przez Asturię w ramach programu Interreg IIIC i nosi tytuł: „Od przemysłowego dziedzictwa do przemysłowej turystyki”. Także w tym wypadku istnieje duża zbieżność planów i aspiracji obu regionów. Na Śląsku i w Asturii istnieje wiele zabytkowych obiektów przemysłowych (kopalnie, huty, elektrownie, itp.), które dzięki takiemu programowi można uchronić przed zniszczeniem i wyposażyć w nową, pożyteczną tożsamość. Po uroczystości podpisania porozumienia i rozmowie z marszałkiem województwa, delegacja z Asturii odwiedziła Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach oraz Muzeum w Oświęcimiu.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Uroczystość w Gmachu Sejmu Śląskiego  Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Asturią a Województwem Śląskim  Od lewej marszałek Michał Czarski i minister Graciano Torre González

Załączniki
Treść porozumienia