Warto mądrze gospodarować energią

„Efektywność energetyczna dla samorządów” to główny temat konferencji poświęconej mechanizmom zarządzania i rozwoju projektów nakierowanych na oszczędność energii

„Zasoby energetyczne na ziemi będą się wyczerpywać. Należy szukać alternatywnych rozwiązań. W województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dostępne jest blisko 3 mld zł. Zdaję sobie sprawę, że w skali województwa to za mało. Należy podejmować odpowiednie działania i przekonywać do stosowania innowacyjnych rozwiązań” – powiedział Stanisław Dąbrowa, wicemarszałek Województwa Śląskiego. Podkreślił także, że samorządy lokalne są coraz bardziej zainteresowane podnoszeniem efektywności energetycznej.

Podczas konferencji przedstawiciele samorządów dyskutowali na temat termomodernizacji, zastosowania oświetlenia LED w przestrzeni publicznej, znaczenia elektromobilności. Poruszono także zagadnienie klastrów energii. Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE klaster energii to porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, firmy, jednostki naukowe i badawcze oraz samorządy. Ich celem jest wytwarzanie i równoważenie dystrybucji energii z odnawialnych źródeł energii. Obszar klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu. Zdaniem uczestników konferencji ich utworzenie oprócz korzyści środowiskowych może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gmin. Podczas spotkania poruszono także zagadnienia partnerstwa publiczno-prywatnego związanego z wdrażaniem oraz zarządzaniem projektami energetycznymi.

Zarząd Województwa Śląskiego w kwietniu 2016 r. przyjął Założenia Programowe do dokumentu „Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego”. Obejmuje on pięć pól tzw. strategicznej interwencji, do których należą: efektywność energetyczna, zrównoważony transport, czysta energia, produkcja i dystrybucja energii oraz racjonalne gospodarowanie surowcami i zasobami.

W ramach RPO na efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i gospodarkę niskoemisyjną (Priorytet IV) województwo śląskie dysponuje kwotą ok. 796,8 mln euro.

Na działanie 4.1 Odnawialne źródła energii zaplanowano ponad 67 mln euro na budowę i przebudowę infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii z OZE.

W ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna i OZE w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach zaplanowano środki w wysokości 33 mln euro. Maja one być przeznaczone na modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Kolejne działanie 4.3 Efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej z budżetem ponad 227 mln euro jest nakierowane na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz likwidację „niskiej emisji” poprzez modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła, a także budowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Konferencja „Efektywność energetyczna dla samorządów” została zorganizowana przez Fundację Polski Kongres Gospodarczy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy